Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2015

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Společnost OLTERM & TD Olomouc v průběhu roku 2015 real­izo­vala 1. etapu rozsáhlé rekon­struk­ce a modern­iza­ce soustavy zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci formou výstavby nových horkovodních přípojek a 16 objektových stanic. Cílem modern­iza­ce bylo přenesení přípravy tepla a teplé vody do zásobovaných objektů. Díky kladným referencím byly na soustavu nově napojeny také další dva bytové objekty. Druhá etapa projektu bude dokončena letos a celkem bude nově vybudováno 1700 metrů horkovodních přípojek s 36 objektovými stanicemi pro 1179 bytů s celko­­vou dodávkou tepla 30 TJ . Projekt rekon­struk­ce a modern­iza­ce spočívá v instalaci objektových předávacích stanic přímo do zásobovaných objektů a v pokládce nového primárního horkovodního rozvodu. Uvedený systém zásobování tepelnou energií pomáhá zvyšovat ener­ge­tickou hospodárnost provozované soustavy a umožňuje odběra­telům sjednávat indivi­duální parametry dodávek tepelné energie. Součástí real­iza­ce bylo rovněž propojení objektových předávacích stanic s nadřazeným řídicím systémem tepelného dispečinku pomocí metalické a optické sítě. Nespornou výhodou je dálkový odečet všech instalovaných měřidel, vysoká provozní jistota dodávek tepelné energie a okamžitá reakce na nečekané provozní stavy.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Nový kotel na štěpku s tepelnými akumulátory

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.

Projekt nového zdroje na spalování biomasy v Dobrušce předpo­kládá maximální roční využití instalovaného výkonu biokotle o výkonu 3 MWt ve spolu­práci s tepelnými akumulátory (3x100 m3, kapacita 11,6 MWh) po dobu 5000 ho­din. Účinnost teplovodního kotle typu VESKO-B dodava­tele TTS Energo Třebíč je přes 85 % při výhřevnosti biopaliva/dřevní štěpky 8,5 MJ/kg a jeho vlhkosti v rozsahu 45 až 50 %. Kapacita akumulátorů je téměř 42 GJ a umožňuje při ranních odběrových špičkách trvale odčerpávat po dobu 4 ho­din výkon až 3 MWt. Při roční výrobě 65 000 GJ je plánován podíl tepla z biomasy kolem 70 %. Součástí dodávky techno­­lo­gie byla rovněž instalace elektro­filtru, čímž s předstihem výtopna splní no­vou emisní vyhlášku platnou až od roku 2018. Na soustavu zásobování teplem v Dobrušce je napojeno celkem 95 odběrných míst. V bytových domech zásobuje tep­lá­renská společnost zhruba 1500 domácností, dále je teplo dodáváno hlavně do objektů ve vlastnictví města Dobrušky, do objektů z podnika­telské sféry, armády ČR a dalších. Průměrná cena tepla v roce 2014 dosáhla, díky teplému průběhu roku a leasingovému zatížení, výše 858 Kč/GJ s DPH. Od srpna 2015, s ukončením leasingu a téměř současně s uvedením do provozu nového zdroje na spalování biomasy, od října 2015, klesla cena tepla na úroveň 690 Kč/GJ s DPH. Pro rok 2016 je díky novému kotli na biomasu a akumulaci reálný předpo­klad dalšího snížení ceny tepla až na 590 Kč/GJ, při podobné dodávce tepla jako v roce 2014.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Konverze parovodu na horkovod a zokruhování sítí v Plzni

Plzeňská teplárenská, a.s.

Parovod MOVO vznikl před 30 lety pro dodávku techno­­lo­gické páry do podniku Železniční opravny a strojírny. V roce 2015 byl nahrazen novým horkovodem v dimenzi 2 × DN 350. Došlo tak k zokruhování horkovodní tepelné sítě v Plzni, což umožňuje náhradní zásobování teplem lokality Slovany. Nahrazeny byly i staré parovodní výměníkové stanice moderními a efektiv­nějšími horkovodními s vyšším komfortem pro odběra­tele.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Komplexní modernizace Teplárny Planá nad Lužnicí

C-Energy Bohemia s.r.o.

Cílem komplexní rekon­struk­ce teplárny C-Energy v Plané nad Lužnicí bylo vybudování variabilního zdroje, který umožní souběž­nou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, především zemního plynu v ko­ge­ne­račních jednotkách plynových motorů a tuzemského hnědého uhlí ve d­vou nových kotlích a po rekon­struk­ci i v záložním plynovém kotli. Celko­vý elektrický instalovaný výkon byl navýšen ze 46,5 MWe na 57 MWe. Celko­vý instalovaný tepelný výkon se naopak snížil z původních 157,1 MWt čistě uhelného zdroje na 109,9 MWt, z toho 65,8 MWt v uhlí a 43,89 MWt v plynu. Nově instalované zařízení významně zvýšilo účinnost zdroje. Dva nové uhelné kotle K5 a K6 s prvky fluidní techniky o výkonu 32,9 MWt nahradily původní granulační kotle K2 a K3. V návaznosti na to byl zrekon­struován původní turbogenerátor o výkonu 46,5 MWe tak, aby vyhověl parametrům páry z nových kotlů a zároveň, aby se zvýšila celko­vá účinnost uhelné části. Po rekon­struk­ci má turbogenerátor výkon 20 MWe. Díky těmto změnám lze na uhelném zdroji dosáhnout hodnoty účinnosti celko­vé výroby energií v závislosti na množství dodávaného tepla i více než 60 %. V plynové části zdroje (4 plynové motory 9,2 MW se 4 spalinovými parními kotli) se dosahuje účinnosti až 84 %. Projekt přináší také významné eko­lo­gické přínosy zejména ve snížení emisí. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce s techno­lo­gií mokré vápencové vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Z hlediska celko­vé pro­duk­ce emisí teplárny dochází k významnému poklesu pro­duk­ce všech emisí: SO2 o 86 % (o cca 1660 t/rok), NOx o 60 % (o cca 400 t/rok) a prachu o 59 % (o cca 20 t/rok).

Fotografie projektu
Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

Připojení nových odběratelů při konverzi parních rozvodů

Teplárna České Budějovice, a.s.

Při dalších etapách výměny parovodního vedení za horkovodní v lokalitě Pražské předměstí bylo vedle výměny 2,9 kilometru parovodů za horkovody položeno do země i 0,8 kilometrů horkovodů v nových trasách. Vloni tak bylo díky těmto horkovodům a kladným referencím na soustavu zásobování teplem v Českých Budějovicích nově připojeno přes 38 bytových jednotek a několik komerčních prostor a hned v lednu bylo připojeno dalších 54 bytů. Nová připojení jsou s celko­vým odběrem téměř 5000 GJ.

Fotografie projektu
Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

Náhrada individuálního vytápění dodávkou tepla z teplárny

Teplárny Brno, a.s.

V minulém roce byla v Brně připojena na soustavu zásobování teplem řada nově postavených objektů. Mezi připojenými objekty bylo ale také několik domů, jejichž maji­telé se rozhodovali o změně způsobu vytápění z indivi­duálního vytápění. Nakonec si vybrali jako dodava­tele tepla Teplárny Brno, které nabídly nej­lepší podmínky zabezpečení tepelné pohody v jejich objektech. Patřil k nim například rekon­struovaný bytový dům v Merhautově ulici, kde byla dodávka tepla před rekon­struk­cí řešena indivi­duálně po jednotlivých bytech, nebo bytový dům v ulici Vranovské či polyfunkční objekt na Mendelově náměstí s dožívající plyno­vou ko­telnou. Podobně byla nově napojena na brněnskou soustavu zásobování teplem administrativní budova TJ Stadion Brno, původně vytápěná elektro­kotli. Celkem bylo uzavřeno 17 nových smluv o smlouvách budoucích, pro připojení objektů na soustavu zásobování teplem v Brně s předpo­kládaným ročním odběrem ve výši 33 TJ .

Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově

Veolia Energie ČR, a.s.

Společnost Veolia Energie ČR se daří úspěšně rozvíjet spolu­práci s partnery, mezi které patří nej­en vlastníci bytových domů, ale i prů­my­slové podniky, administrativní centra, zdravotnická zařízení nebo školy. V roce 2015 se podařilo na systémy zásobování teplem připojit například právě další dva nové významné prů­my­slové odběra­tele Molnlycke v Havířově (29 TJ /rok) nebo Silnice.CZ Krnov (30 TJ /rok). Dále byla po zrušení lokálních plynových ko­telen připojena administrativní budova v Olomouci nebo Základní škola Jasioka v Havířově.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Využití akumulace tepla k navýšení výroby z KVET

Teplárna Tábor, a.s.

Po analýze denního průběhu dodávek tepla do sítě bylo v Teplárně Táboře rozhodnuto vybudovat 4 akumulační nádrže (každá o objemu 100 m3) s tepelnou kapacitou 40 MWh. Cílem bylo nahradit používání kotlů na kapalné palivo v době ranních a večerních odběrových špiček a v souvislosti s tím i vylepšení diagramu dodávek elektrické energie. V noci se tak může snížit výroba elektřiny v levném tarifu, a místo toho se vyrobené teplo ukládá do akumulačních nádrží. Při ranní ener­ge­tické špičce se využijeme teplo z akumulačních nádrží pro vykrytí zvýšených odběrů horkovodů při minimálním poklesu výroby elektrické energie ve vyšším tarifu. Teplárna tak může vyrábět energie v ko­ge­ne­raci rovnoměrně a teplo, které se nedodá odběra­telům, je ukládáno do akumulačních nádrží. Ty se osvědčily už při první zimě 2014/2015, nej­teplejší za posledních 50 let. Prověřily je tedy z ener­ge­tického pohledu skoro nej­horší klimatické podmínky. Podrobná analýze ukázala, že při ranních teplotách pod -4 °C může teplárna využít dobíjení dalších d­vou akumulačních nádrží, každé opět o objemu 100 m3, a to ohřevem horké vody v nočních ho­dinách z regulovaného odběru kondenzační turbíny TG2. Po jejich výstavbě v roce 2015 je zajištěna zásoba tepla až pro teploty pod mínus 6 °C. Za první rok používání 4 akumulátorů došlo k úspoře 5,5 milionu korun (při investici 13,3 milionu korun tak vychází prostá návratnost 2,4 roku). Investice do dalších 2 akumulačních nádrží by měla eliminovat používání kotlů na kapalná paliva na podzim a na jaře a většinou i v zimě, pokud teploty dlouhodobě neklesnou pod mínus 6°C.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Rekonstrukce uhelné výtopny v Bruntále

TEPLO BRUNTÁL a.s.

Předmětem rekon­struk­ce uhelné výtopny byla výstavba nových uhelných kotlů s využitím principu fluidního spalování, doplněných o techno­lo­gii pro snížení emisí SO2 pomoci suché absorpce injektáží NaHCO3 do proudu spalin. Čtyři původně uhelné roštové kotle K1 až K4 ze 70. let byly v letech 1996 a 1997 přestavěny na roštové kotle s prvky fluidní techniky se spalováním ve stacionární vrstvě. V rámci rekon­struk­ce započaté v roce 2013 byly kotle K2, K3 a K4 postupně demontovány a na jejich místě postaveny kotle nové. Dva s výkonem 5,4 MWt, třetí ko­tel má výkon 2,8 MWt, aby byl schopen efektivně pracovat i v letním období, kdy klesá denní (ho­dinový) výkon soustavy pod 1 MWt. Stávající ko­tel K1 zůstává zachován a slouží jako záloha, stejně jako dva záložní plynové teplovodní kotle (7,8 MWt). Rekon­struk­cí zdroje se prodloužila životnosti výtopny o dalších 20 let, zvýšila se účinnost kotlů, zlepšilo využití paliva a zejména se snížily emisí znečisťujících látek do ovzduší. Ačkoliv hlavním cílem rekon­struk­ce bylo splnění emisních limitů, nové kotle nabízejí i podstatné rozšíření škály využívaných paliv při výrobě tepla. K tomu budou v budoucnu provedeny příslušné spalovací zkoušky na změnu garančního paliva. Jako tuhá alternativní paliva (TAP) pak bude v Bruntále možné používat například plasty (do 20 %), syntetický textil (do 50 %), kompozitní materiál (do 10 %), papír či dřevo (do 10 %) nebo přímo alternativní tuhé palivo (TAP) společně s uhlím v poměru do 25 % objemových.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Dokončení výměny parovodů za horkovody v Ostrově

Ostrovská teplárenská, a.s.

V rámci přechodu z páry na horkou vodu byly položeny poslední 3 km trasy nového před­izo­lovaného páteřního horkovodního potrubí ve městě. Byly to 2 km přivaděče z teplárny do centra města, výměna 0,75 km původních rozvodů ve městě a výstavba 0,25 km nové trasy s připojením dalšího odběru tepla. Postavena byla také nová centrální Hlavní výměníková stanice pára/horká voda v areálu teplárny, 1 výměníková stanice pro nový odběr a dále bylo rekon­struováno a upravováno 6 výměníkových stanic, z toho 4 ve vlastnictví teplárny.

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Nový horkovod pro Pražské předměstí

Teplárna České Budějovice, a.s.

V roce 2015 byl dokončen projekt konverze parních rozvodů a rozšíření horkovodní sítě na Pražském předměstí (II. a III. etapa). Na 3,73 km nových horkovodních rozvodů byla vyměněna techno­­lo­gická zařízení 13 výměníkových stanic a na ně napojeno 4443 domácností a 188 nebytových jednotek. Roční úspora tepla byla vyčíslena na 21 000 GJ. Horkovodní síť v Českých Budějovicích tak nyní dosahuje délky více než 26 kilometrů.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Přechod centra Brna z páry na horkou vodu - V. etapa

Teplárny Brno, a.s.

V roce 2015 se do své druhé poloviny přesunul rozsáhlý projekt výměny zastaralých parovodů za moderní horkovody odstartovaný v roce 2010. Aktuálně bylo vyměněno přes pět kilometrů parovodní sítě a přepojeno 78 odběrných míst. Výměna parních rozvodů za moderní horkovodní přináší odběra­telům Tepláren Brno úspory spo­třeby tepla ve výši kolem 15 %. S každým vyměněným kilometrem klesají emise CO2 o 336 t/rok.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Ekologizace Teplárny Chomutov

ACTHERM spol. s r.o.

Eko­lo­g­iza­ce teplárny v Chomutově si vyžádala úpra­vou a doplnění techno­­lo­gie tak, aby zdroj splňoval podmínky stanovené zákonem o ochraně ovzduší i směrnicí Evropského parlamentu a Rady o prů­my­slových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Úprava techno­­lo­gie spočívala ve snížení příkonu zdroje pod 100 MWt, úpravě spalovacích režimů na kotli K1 tak, aby bylo zajištěno plnění emisního limitu NOx a náhradě stávajícího kotle K3 novým, který plní emisní limity NOx. Za oběma kotli pak byla nově vybudována odsiřovací jednotka, zajišťující plnění emisního limitu SO2. Pro odsíření spalin byla využita polosuchá metoda na bázi vápenného hydrátu. Pro snížení emisí prachu je za každým z kotlů tkaninový filtr a stejný filtr je ještě za odsiřovací jednotkou. Toto řazení techno­­lo­gie zajišťuje bezpečné plnění emisních limitů u všech sledovaných polutantů. Modern­iza­ce a především eko­lo­g­iza­ce výrobního zařízení si od roku 1998 v Chomutově vyžádala částku přesahující 1 miliardu korun. Tyto investované prostředky již přinesly snížení emisí oxidů síry o 90 %, emisí oxidů dusíku o 59 % a emisí prachu o 72 %.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Náhrada uhelné výtopny plynovou kotelnou v elektrárně Ledvice

ČEZ Teplárenská, a.s.

Vý­znam­nou investiční akci zreal­izo­vala v roce 2015 v areálu Elektrárny Ledvice společnost ČEZ Teplárenská, a.s., patřící do Skupiny ČEZ. Jedná se o výstavbu nej­větší záložní plynové parní ko­telny v ČR, která nahradila uhelnou výtopnu v Proboštově. Se svými čtyřmi kotli na zemní plyn je schopna vyrobit 200 tun ostré páry o teplotě 235 °C. V praxi to znamená, že je schopna zajistit dodávky tepla v případě najíždění či odstávky hlavního zdroje elektrárny v Ledvicích pro lokality Bílina, Teplice a Ledvice, kde je teplem zásobováno přes 20 000 domácností, lázeňské domy, občanská vybavenost a další odběra­telé. Díky nové plynové ko­telně, která nahradila uhelnou výtopnu Proboštov, poklesnou emise SO2, NOx i prachu. Plynová ko­telna vyrostla na místě, kde kdysi stávala hor­izo­ntální chladící věž pro jeden z již zrušených výrobních bloků. Komín měl být původně vysoký jen 24 metrů, ale na základě při­po­mínek ve stavebním řízení se vyšlo vstříc eko­lo­gickým iniciativám a v souladu s lepšími rozptylovými podmínkami byla jeho výška zdvojnásobena. Komín, nyní vysoký 48 metrů, je složen ze čtyř sa­mo­stat­ných, navzájem v jeden celek spojených kouřovodů, které odpo­vídají potřebě rozptylu znečisťujících látek do ovzduší tak, aby v co nej­menší míře zatěžovaly okolí elektrárny.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Využití fluidní technologie v závodní teplárně E3

Energetika Třinec, a.s.

Vybraná varianta kotle patří k celosvětově dlouhodobě vyzkoušeným a nej­moder­nějším výrobním zařízením svého druhu s uplat­něním takzvaných BAT (Best Available Technology). Firma už má s techno­lo­gií fluidního kotle dlouhodobé zkušenosti. Byla první teplárnou ve východní a střední Evropě, která uvedla do provozu ko­tel s cirkulující fluidní vrst­vou, dva další kotle teplárny E3 postavené v letech 1995 a 1996 jsou totiž také fluidní. Zatímco původní limit pro tuhé znečišťující látky byl 50 mg/m3 a směrnice ho snížila na 20 mg/m3, nový fluidní ko­tel NK14 bude pro­duk­ovat maximálně 10 mg/m3 prachu. Nový fluidní ko­tel má i vyšší účinnost 92 % proti starému kotli s 85 %. V novém kotli bude možné spolu­spalovat i biomasu (dřevní štěpku) maximálně do 30 % tepelného příkonu. Dřevní štěpka se bude dovážet z eko­nomicky schůdné vzdálenosti do 50 km. Dceřiná společnost hutě by tak mohla uspořit ročně desítky tisíc tun černého, resp. hnědého uhlí a dále tak přispět ke snížení pro­duk­ce skleníkových plynů. Ko­tel má ročně spálit cca 90 tis. t uhlí (2/3 černého a 1/3 hnědého). Kromě toho bude nový ko­tel spalovat i vysoko­pecní plyn. Čtyři stávající plynové kotle na teplárně E2 již spalují koksárenský, vysoko­pecní a konvertorový plyn, dva fluidní kotle pak vysoko­pecní plyn. V současné době je podíl spalování hutních topných plynů a pevného paliva zhruba 50 na 50. Možnost spalování druhotných hutních plynů z třinecké hutě má i eko­nomický dopad, protože cena za tento plyn je nižší než cena uhlí. Energetika Třinec disponuje dvěma zdroji s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Mimo dodávky energií tepla a páry pro potřeby Třineckých železáren zásobuje teplárna levným teplem i město Třince.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Snížení emisí v Teplárně České Budějovice

Teplárna České Budějovice, a.s.

V akciové společnosti Teplárna České Budějovice byly provozovány dva plynové kotle K9 a K 10 a dále uhelné kotle K 11 a K 12 (oba s parním výkonem 150 t/hod). Uhelné kotle K11 a K12 neměly instalované zařízení pro odsíření spalin a snížení emisí NOx. Vzhledem k novým zákonným limitům emisí SO2 a NOx platným od roku 2016 bylo nutné u těchto kotlů vybudovat odsiřovací zařízení a zařízení na snížení emisí NOx. Pro odsíření byla použita mokrá vápencová vypírka s použitím mletého vápence jako reagentu, vedlejší pro­duk­t odsíření je tzv. "zahuštěná sádrovcová suspenze". Součástí odsíření je míchací centrum pro výrobu cer­ti­fi­ko­va­ných materiálů, například granulátu pro technickou rekultivaci. Výstupní hodnota koncentrace SO2 v suchých spalinách a koncentraci O2 6 % je maximálně 200 mg/m3. Pro snížení emisí NOx byly použity tzv. primární a sekundární opatření. Primární opatření spočívají v modifikaci spalování a jsou dosažena úpravami na kotli. Sekundární opatření bylo řešeno metodou nekatalytické denitrifikace (SNCR). Při této metodě je jako redukční činidlo, které je vstřikováno do spalovací komory kotle, použit vodný roztok močoviny. Výstupní hodnota koncentrace NOx na K11 v suchých spalinách a koncentraci O2 6 % je max. 200 mg/m3.

Počin roku

Úspěšný test „startu ze tmy“ v Teplárně Přerov s následným oživením Teplárny Olomouc

Veolia Energie ČR, a.s.

Záložním zdrojem napětí při „startu ze tmy“ byl dieselový generátor o výkonu 1 600 kVA od firmy Zeppelin. Jeho hmotnost je 12 tun a přeprava z Prahy do Přerova trvala deset ho­din. Dvanáctiválcový motor má svorkové výstupní napětí 400 V. Po jeho zapojení byly úspěšně v Teplárně Přerov spuštěny záložní kotle K11 a K12 o výkonu 2 x 17 MWt a byla zprovozněna úpravna vody. Vodní pára z kotlů pak roztočila turbínu a ta následně celý generátor TG2. Ve druhé etapě v roce 2015 byl navíc po nastartování Teplárny Přerov spuštěn pomocí vyloučeného vedení vysokého napětí i ko­tel K3 v 25 km vzdálené Teplárně Olomouc. Techno­lo­gie olomouckého kotle má požadavky na vyšší napětí než záložní ko­telna v Přerově a pomocí náhradního diesel generátoru by ho nebylo tak jednoduché zprovoznit.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e