Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2005

Fotografie projektuFotografie projektu
Oceněný projekt

Energetický kontrakting soustavy zásobování teplem Beroun - Králův Dvůr

Harpen ČR, s.r.o.

V rámci ener­ge­tického kontraktingu byla řešena situace společné soustavy zásobování teplem Měst Beroun a Králův Dvůr. Soustavě, dodávající kolem 240 TJ tepla, z toho 79 % pro 4255, tj. kolem 58% domácností z obou lokalit, hrozilo před v roce 2002 ukončení dodávek tepla z místního zdroje prů­my­slové ener­ge­tiky. Společnost Harpen ČR, s.r.o. odkoupila prů­my­slový zdroj a převzala v rámci kontraktingu zdroje a rozvody v majetku prů­my­slové společnosti a obou měst: teplárna (výkon 70 MWt/10MWe, ko­telny 18,2 MWt (plynová horkovodní) a 5,45 MWt (plynová teplovodní),graf rozvody tepla (11 km horkovodních, 8,4 km teplovodních, 1,4 km parovodních), 11 okrskových výměníkových stanic (horkovodní / teplovodní 1 až 5 MW) a 20 objektových domovních stanic. Po  získání licence a následném uzavření kupních smluv s odběra­teli, byl souběž­ně s finálními pracemi na Územní ener­ge­tické koncepci podán a poté real­izo­ván návrh nabídky na financování projektu a modern­iza­ci soustavy zásobování teplem. V  souladu s koncepcí zahrnovala modern­iza­ce optimal­iza­ci počtu a výkonu zdrojů, byla rekon­struována teplárna z parní na horkovodní, moder­ni­zo­vány další strojní a techno­­lo­gické části, rekon­struována plynová výtopna, rozvody, okrskové předávací a výměníkové stanice, byly připojeny nové odběry v další lokalitě. Spolehlivý provoz soustavy zajišťuje mandatář, společnost ITES, spol. s r.o. prostřednictvím nového centrálního řídícího systém, který zajišťuje optimální provozní poměry hydraulické stability sítě. Rekon­struk­cí bylo v souladu s potřebami lokality a požadavky na zmenšení zátěže životního prostředí zajištěno zásobování teplem s vysoko­u celko­­vou účinností soustavy.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Horkovod pro připojení rodinných domků v lokalitě Sylván

Plzeňská teplárenská, a.s.

Projekt řeší připojení lokality se soustředěnou výstavbou řadových a rodinných domků s přija­telnou eko­nomickou návratností. Lokalita nové výstavby je v dosahu stávající zástavby bytových domů a tím i primárních rozvodů tepla. V  rámci projektu je k připojení 150 řadových a rodinných domků a 8 viladomů. Teplo ze soustavy zásobování teplem slouží jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Oblast je zásobena přes hlavní předávací stanici o výkonu 3,7 MWt pro snížení parametrů primárního horkovodu 140°C/110°C. Stanice je z důvodu zálohování řešena na 2 x 75% výkonu požadovaného pro vytápění. Tím byla snížena na přija­telnou hodnotu cena domovních předávacích stanic. Návratnost vložených investic je do 10let. Podmínkou provedi­telnosti projektu bylo úplné napojení lokality.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Připojení lokality Praha Horní Počernice do Pražské teplárenské soustavy

Pražská teplárenská a.s.

Oblast Horní Počernice byla koncem roku 2005 připojena na Pražskou tep­lá­renskou soustavu, zásobující Prahu teplem z horkovodního napáječe Mělník-Praha. Oblast byla do doby připojení centrálně zásobována teplem z d­vou plynových ko­telen o celko­vém instalovaném výkonu 22 MW. Součástí projektu bylo vybudování 3 910 m horkovodních rozvodů od místa napojení na stávající napáječ po odběrná místa, na kterých byly nově vybudovány 2 výměníkové stanice typu horká voda/voda. Provoz původních zdrojů, t.j. plynových ko­telen, byl následně ukončen. Horkovodní napáječ byl vybudován v dostatečné dimenzi, umožňující připojení dalších, zatím plánovaných odběrů v této oblasti Prahy. Odstavením původních zdrojů se zlepšila eko­lo­gická situace v lokalitě Horních Počernic, a to snížením imisní zátěže. Připojením lokality na horkovodní napáječ Mělník-Praha byla zvýšena stabilita a bezpečnost dodávky tepelné energie, která je dodávána především z ko­ge­ne­račního zdroje EMĚ 1, avšak současně jsou do systému připojeny i další zdroje. Došlo také k výraznému snížení ceny tepla pro zákazníky.

Fotografie projektuFotografie projektu

Záložní zdroje soustavy zásobování teplem

International Power Opatovice, a.s.

Po havárii střechy v listopadu 2002 v Elektrárně Opatovice nad Labem, hlavního zdroje tepla pro soustavu zásobování teplem pro města Hradec Králové, Par­du­bice a Chrudim, bylo společně se zástupci měst rozhodnuto o rozšíření počtu záložních zdrojů, a to o dva pro Hradec Králové a jeden pro Chrudim. Nový objekt pro zdroj o výkonu 45 MWt, umístěný ve vlastním areálu před rozdělovacím uzlem na okraji Hradce Králové, musel splnit též požadavky architektů, vyplývající z důvodu blízkosti sídliště a hlavní komunikace. Pro výstavbu druhého o výkonu 2 x 45 MWt byl odkoupen původní objekt výtopny prů­my­slového areálu, jejíž provoz byl již před lety nahrazen zásobováním ze soustavy. V  Chrudimi byl zdroj o výkonu 35 MWt zřízen v novém objektu ve vlastním areálu rozdělovacího uzlu. Všechny nové kotle jsou d­voupalivové, umožňující současné spalování zemního plynu a extralehkého topného oleje, jsou přetlakové, samono­sné, vybavené dvěma hořáky nad sebou, se dvěma tahy, v zadním jsou umístěny eko­nomizéry. Kotle dodala První brněnská strojírna DIZ, hořáky PBS Třebíč, řídící systémy ZAT Příbram. V  roce 2005 byly uvedené záložní zdroje provozovány po dobu 449 ho­din, v průměru byla prokázána účinnost všech zdrojů o 3% vyšší než stanovo­val projekt. Zřízení uvedených zdrojů umožňuje kromě zajištění dostatečné zálohy hlavního zdroje vyšší flexibilitu pro výrobu elektřiny a dodávek tepla. Tato investice se projevila navýšením ceny tepla pro odběra­tele pouze o 14 Kč/GJ, přičemž navýšení bylo rozloženo do 2 let. Maximálně možný dodávaný výkon ze všech záložních zdrojů do soustavy (včetně externího zdroje společnosti Aliachem, a.s.) je 345 MWt, reálně zaznamenaný maximální výkon soustavy byl 555 MWt. Tepelný výkon základního zdroje je 698 MWt.

Automatizace systému řízení zásobování teplem - Brno, Most, Vimperk

Johnson Controls International, s.r.o.

Automat­izo­vaný systém řízení pro soustavu tepelných zdrojů TEZA a.s. v Brně spravuje 200 zdrojů (ko­telny, výměníkové stanice) o výkonu 3 - 10 MW, 150 malých domovních zdrojů do 1 MW a 250 domovních předávacích stanic. D­vouvrstvá architektura sítě umožňuje ovládání z operátorské pracovní stanice přes jednotné uživa­telské rozhraní, moni­to­ro­vání, sběr dat a řízení objektů pomocí vyspělých analytických, optimal­iza­čních a dispečerských funkcí systému Metasys. Komunikační N1-LAN Ethernet (mikrovlnné pojítka) propojuje síťové řídicí servery NCM-361 a dispečerská pracoviště a slouží i k připojování dalších uživa­telů. Dolní vrstva N2-Bus nebo LON spojuje sběrnicí autonomní regulátory na zdrojích s řídicími servery. Spojení N2-Bus je zajištěno radiomodemem v kmitočtovém pásmu 430MHz. Řídicí systém je autonomní v případě výpadku komunikace, bezobslužný, v případe potřeby je umožněno ruční ovládání pomocí displeje. Měřící a regulační přístroje jsou zapojeny do nezávislých okruhů - zabezpečovacího a regulačního.

Fotografie projektu

Optimalizace měření tepla pro ohřev teplé vody

Teplárna Strakonice, a.s., TPM znalecká kancelář, s.r.o.

Projekt řeší měření dodávek tepla k přípravě teplé užitkové vody v souladu s požadavkem zákona a zásad vyjádřených SEI. Měřidla byla metro­lo­gicky ověřena a namontována v souladu s požadavky na montáž. Řešení spočívá v osazení měřidel na straně vody. Navržený způsob měření byl ověřen na předávací stanici v majetku Teplárny Strakonice, a.s. Návrh umístnění měřidel a jejich dimenzi provedla TPM znalecká kancelář, s.r.o. Všechny naměřené hodnoty byly prostřednictvím výstupů M-Bus předávány do archivačního zařízení a dále modemem přenášeny do počítače. Uvedeným a ověřeným způsobem bylo dosaženo požadavku „změřit teplo spo­třebované k přípravě teplé vody bez použití měřiče tepla v páře na vstupu do předávací stanice“. Bylo prokázáno pro případy, kdy majetkové poměry k předávací stanici nevyžadují měření celko­vého vstupu tepla do předávací stanice, že lze odvodnění přípojky přepojit přes stávající dochlazovač kondenzátu a dosáhnout vyššího využití tepla na předávací stanici bez větších požadavků na úpravu techno­­lo­gie.

Fotografie projektu

Modernizace soustavy zásobování teplem Tišnov

TEPLO T s.r.o. Tišnov (Zásobování Teplem, s.r.o. Blansko)

Další modern­iza­ce soustavy po Blansku a Boskovicích, vy­hod­no­cených mezi Projekty roku 2003 a 2004, byla real­izo­vána na soustavě zásobování teplem v Tišnově ve spolu­práci s městem a osvědčenými partnery: EVČ Par­du­bice s.r.o., VRBA, s.r.o. Blansko. Bylo zrekon­struováno celkem 5 blokových ko­telen (3 řídící, 2 špičkové). Celko­vý instalovaný výkon v soustavě je 9.790 kW, včetně požadované rezervy. Byly zrušeny a odpo­jeny 4 technicky nevyhovující a zastaralé ko­telny v sídlištní zástavbě a ve 3 mateřských školkách. Celkem soustava na základě dlouhodobé smlouvy s městem a družstevními správami zásobuje kolem 1600 bytů, 3 mateřské školky a penzion se sociálními službami. Nově bylo připojeno 160 bytových jednotek. Nové smlouvy na dodávky tepla představují celko­vý příkon připojených objektů 8 536,00 kW. V  rámci všech etap modern­iza­ce v letech 1999 - 2004 bylo celkem uloženo 4726 bm tras bezkanálových rozvodů tepla. Veškeré použité techno­­lo­gie od zdrojů přes sítě i objektové předávací stanice a jejich řízení, přispěly ke snížení ztrát a zvýšení ener­ge­tické účinnosti z původních 73-77% po modern­iza­ci nad 85 %. Za první hodnocené období se snížila spo­třeba plynu po korekci na parametry sledovaného období o cca 220 tis. m3. To v cenách pro dané období představuje úsporu v nákladech za palivo téměř 1,3 mil. Kč. Modern­iza­ce soustavy byla financována ve spolu­práci s ČSOB s garancí města Tišnov a z prostředků vygenerovaných v ceně tepla na investice za roky 2003 a 2004.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e