Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2004

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Modernizace soustavy CZT v Boskovicích

město Boskovice, Zásobování teplem s.r.o., Blansko

Město Boskovice společně s provozova­telem jeho tepelného hos­po­dář­ství společností Zásobování teplem Blansko, s.r.o., stálo před rozhodnutím, co s ko­telnami a starými rozvody tepla, které byly technicky i morálně v havarijním stavu. Rekon­struk­ce zdrojů a sítí přinesla až pětinové snížení spo­třeby paliva, nižší je eko­lo­gická zátěž, ale snížily se i ztráty při výrobě a zejména v rozvodech tepla. Ty by podle předběž­ných propočtů měly klesnout z jednadvaceti na pouhých pět pro­cent (dosavadní provoz vykazuje 2,4 pro­centa). Rozsáhlý projekt přestavby si vyžádal investici zhruba 62 milionů korun. Tuto jednorázo­vou investici s dotací Státního fondu životního prostředí bude město splácet 15 let. Kompletně se změnil systém vytápění více než tisícovky bytových jednotek, ale také tří škol. Bylo vyměněno na pět kilometrů rozvodů a z devíti ko­telen zůstaly pouze tři, ovšem vybavené nej­moder­nějšími techno­­lo­giemi. Čtyřtrubkové připojení odběra­telů bez možnosti vlastní regulace bylo nahrazeno d­voutrubkovým systémem před­izo­lovaného potrubí s instalací plně automat­izo­vaných objektových předávacích stanic se špičkovým systémem měření a regulace. Teplo tak dodává konečným odběra­telům 36 tlakově nezávislých objektových předávacích stanic s decen­tra­l­izo­va­nou přípra­vou teplé vody v místě spo­třeby. Stanice jsou plně automat­izo­vané s digitálním zpracováním dat a ekvitermní regulací vytápění objektu, včetně měřiče odebraného tepla. Objektové předávací stanice jsou napojeny na centrální dispečink, který má v každém okamžiku přehled o všem, co se děje. Kondenzační kotle, jimiž byla vybavena řídicí ko­telna, jsou na špičkové úrovni. Na snížení ztrát se vedle zvýšení účinnosti ko­telen, bezkanálového vedení tepla, decentral­iza­ce přípravy TUV a zlepšení řídicích systémů a systému měření a regulace podílelo i hydraulické vyvážení soustavy. Real­izo­vaná opatření by měla přinést roční úsporu 20 % primárního paliva, což je zhruba 370 000 m3 zemního plynu, tedy 12 550 GJ za rok. Na těchto úsporách se podílí rekon­struk­ce zdroje a sítí z 56,6 %, regulace vytápění u odběra­telů 17 % a decen­tra­l­izo­va­ná příprava teplé užitkové vody 26,5 %. Úspory paliva povedou rovněž ke snížení emisí, zejména CO2 o 700 t ročně. V  celo­státní soutěži „Energetický projekt 2004“, vyhlašované Ministerstvem prů­my­slu a obchodu ČR, v kategorii „Energeticky efektivní územní systémy“ byla městu Boskovice za „rekon­struk­ci systému CZT včetně tepelných zdrojů města Boskovice“ udělena hlavní cena.

Fotografie projektuFotografie projektu
Oceněný projekt

Kotel na biomasu a turbogenerátor 1 MW

město Pelhřimov, Iromez, s.r.o., Pelhřimov

Společnost Iromez Pelhřimov provozuje již od roku 1995 jako jedna z prvních u nás ko­tel na spalování biomasy o výkonu 5 MW. K němu je připojen generátor s turbínou o výkonu 160 kW pro výrobu elektřiny. Iromez již spálil přes 150 000 tun biomasy, z níž získal téměř 1 000 000 GJ tepla a 2 500 MWh elektřiny (od roku 2000). Nový ko­tel na biomasu o tepelném výkonu 6 MW je v provozu od ledna 2004, kondenzační turbína s odběrem páry za protitlakým stupněm je v provozu od července 2004. Maximální elektrický výkon pouze protitlaké turbíny je 270 kW, 1 MWe je výkon celého nového soustrojí, kdy veškerá pára jde do kondenzace. Hlavními přínosy projektu je náhrada fosilního paliva na olejové ko­telně, kde je tento výkon plně nahrazen spalováním biomasy, kdy se současně s výrobou tepla vyrábí i elektrická energie. Konkrétně se ušetří 2140 t kapalného paliva, 100 000 m3 zemního plynu a 3500 t uhlí, které by bylo třeba spálit pro výrobu elektřiny. V  době kdy není třeba nahradit tepelný výkon na olejové ko­telně, může se veškerá pára pouštět do kondenzace a tím se zvyšuje roční využití nového kotle na biomasu. Ko­tel je provozován kromě poruch a revizních odstávek nepřetržitě po celý rok na plný výkon. Současná roční spo­třeba biomasy obou kotlů je 40 000 tun. Palivem v ko­telně jsou drcené odpady z dřevařské prvovýroby, především loupaná kůra. V  menší míře odpadní dřevo ze zpracova­telského prů­my­slu. Štěpka se pro vysoko­u cenu téměř nespaluje. Svozová vzdálenost je do 100 km. Až 70 % ceny paliva tvoří doprava a manipulace na skládce. Nová 1 MW turbína je v provozu v protitlakém režimu v době, kdy je zajištěn odběr páry pro město. V  době nízkého odběru páry městem je turbína provozována v kondenzačním režimu. V  případě tohoto turbosoustrojí se jako veliká přednost projevuje možnost rychlé změny kondenzačního výkonu ve prospěch odběru. To umožňuje udržovat maximální výkon kotle bez ohledu na potřeby dodávky tepla do tepelné sítě. Proto se předpo­kládá vysoké roční využití maximálního výkonu kotle blížící se 8 000 z 8 760 ročních ho­din, čemuž odpo­vídá i předpo­kládaná roční výroba 5 000 MWh elektřiny. To je pro porovnání spo­třeba 2 500 průměrných domácností, tedy městečka se 7 000 obyva­teli. Vzhledem k množství spalované biomasy a tím i vyrobené energie, se Iromez s.r.o. řadí k nej­větším výrobců energie z biomasy v ČR.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Propojení Pražské teplárenské soustavy s oblastí Prahy 8 - Invalidovna

město Praha, Pražská teplárenská a.s.

Impulsem k rozhodnutí real­izo­vat propojení městské části Invalidovna na pražskou tep­lá­renskou soustavu byly povodně v roce 2002, kdy byl nej­en přerušen rozvod zemního plynu, ale i značně poškozena vlastní parní výtopna Invalidovna a podzemní parovodní rozvody. Celko­vá rekon­struk­ce poškozeného zařízení byla vzhledem k jeho stavu zhodnocena jako technicky náročná a eko­nomicky nevýhodná. Byly proto provedeny pouze nej­nut­nější opravy a po dohodě s představi­teli městské části Praha 8 bylo rozhodnuto, že celá lokalita Invalidovna bude napojena na integrovanou soustavu dálkového vytápění se zdrojem tepla elektrárnou Mělník I. Výtopna Invalidovna byla odstavena a zastaralé a povodní poškozené parní rozvody byly nahrazeny novými před­izo­lovanými sítěmi, které umožnily dodávku tepla ze soustavy Pražské tep­lá­renské a.s. Na ni je již napojena prakticky celá pravobřežní část Prahy. V  rámci projektu bylo vybudováno 4,967 km nových horkovodních rozvodů k napáječi Mělník -  Praha. Nově vybudováno bylo 10 horkovodních výměníkových stanic. Projekt rovněž nabízí možnosti pro připojení dalších plánovaných odběrů v lokalitě. Odstavením plynové výtopny byly sníženy emise oxidů dusíku (7,33 t/rok) a CO2 (8 177 t/rok) v lokalitě a omezily se ztráty tepelné energie náhradou parních rozvodů a výstavbou nových výměníkových stanic. Tepelný přivaděč je propojen se sousta­vou Pražské tep­lá­renské a.s., která je jištěna vzájemně zástupnými zdroji. Obyva­telé tak získali dlouhodobou jistotu v kvalitě a spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody. Nový přivaděč nahradí všechny podzemní rozvody a techno­­lo­gii předávacích stanic pro obytné, administrativní i prů­my­slové objekty. Pro real­iza­ci byla využita nej­moder­nější technika, která zajišťuje bezporuchový a hospodárný provoz zařízení minimálně na dalších 20 let. Díky automatické regulaci s možností programování provozu a nové techno­­lo­gii dochází k úsporám na spo­třebě energie pro vytápění a ohřev teplé vody a tím ke snížení nákladů ze strany odběra­telů. Díky přivaděči se pro obyva­tele Invalidovny stane hlavním zdrojem tepla elektrárna Mělník I, kde teplo vzniká zároveň s výrobou elektrické energie. Základním palivem pro výrobu elektřiny i tepla je zde tuzemské ener­ge­tické uhlí. Cena „mělnického„ tepla platná pro konečného odběra­tele tak nepodléhá vlivům změn ceny dovozového zemního plynu, jehož cena je závislá na ceně plynu na světovém trhu. Nový přivaděč přinese odběra­telům rovněž jistotu stabilní ceny tepla.

Fotografie projektuFotografie projektu

Kotel na dřevní štěpku pro sídliště Brno - Bystrc

město Brno, Tepelné zásobování Brno, a.s.

Důvodem rekon­struk­ce plynové výtopny Teyschlova bylo zefektivnění provozu nej­en vlastní výtopny, ale celé tepelné soustavy Bystrc IIa propojením výtopny se sítěmi dalších 4 okrskových ko­telen. Vytvoření jednotné soustavy umožnilo optimální návrh kombinace kotlů na zemní plyn a kotle na dřevní štěpku o výkonu 1,1 MW pro zásobování 2600 bytů. Prostor původní strojovny výtopny byl přebudován na zásobník dřevní štěpky o objemu zhruba 500 m3, ročně ko­telna spálí kolem 3800 tun biomasy, čímž ušetří 750 000 m3 zemního plynu. Propojením vznikla soustava s jedním základním zdrojem výtopna Teyschlova a došlo k odstavení čtyř nízkoemitujících plynových ko­telen a zrušení jejich komínů. Využití biomasy je založeno na spolu­práci d­vou městských společností -  Tepelné zásobování, a.s., Brno a Lesy města Brna, spol. s r.o.

Fotografie projektu

By-passový komín pro využití spalovací turbíny cyklu KVET k poskytování DZ 90

město Brno, Teplárny Brno, a.s.

Instalace by-passového komínu a diverterové klapky do stávající techno­­lo­gie paroplynového cyklu zdroje Červený mlýn v Teplárnách Brno, a.s., umožňuje start spalovací turbíny bez spalinového kotle a poskytování České přenosové soustavě službu -  DZ 90 (dispečerskou zálohu s aktivací na plný výkon do 90 min). Spalovací turbína typu V64.3A SIEMENS s vyřazením spalinového kotle je schopna dosáhnout základního výkonu od zapálení do třiceti minut. Této výhody bylo využito, když ČEPS poptávala zdroje schopné k poskytování této služby. PPC Červený mlýn získal certifikát k poskytování služby DZ 90 a projekt „By-passový komín“ umožnil zlepšit eko­nomiku zdroje jeho celo­ročním využitím. Po  ukončení topné sezóny (v letních měsících), kdy je výkon nižší než 50% a není možné celo­denní provozování ani s využitím akumulace, je spalovací turbína převedena se svým příslušenstvím do dispečerské zálohy elektr­iza­ční soustavy. Takto je možné i při poskytování služby DZ 90 provádět údržbářské práce.

Fotografie projektuFotografie projektu

Rekonstrukce uhelných hořáků kotle K 11 - CZT Písek

město Písek, Teplárna Písek, a.s.

Uhelný granulační ko­tel s původními práškovými proudovými hořáky měl při vyšších výkonech nestabilní hoření a do­chá­ze­lo k pulzacím. Nebylo možné dosáhnout výkonu přes 30 t/h. Úpravami byly nahrazeny stávající hořáky novými, které odstranily pulzace a umožnily trvale dosahovat výkony 35 t/h při zachování úrovně emisí CO a NOx, účinnosti a nedopalů. Ko­tel byl dovybaven měřením množství vzduchu pro hořák a paliva pro mlýn a upraven byl software zlepšující ovlada­telnost spalování. Ve srovnání se stavem před úpra­vou se dosahuje až o čtvrtinu nižších koncentrací NOx. Pomocí vzducho­vých klapek lze snížit teploty spalin za kotlem až o 12 °C, což zvyšuje účinnost kotle o 1 %. To představuje úsporu 410 t uhlí ročně, tedy 511 t CO2 a 9 tun NOx, nebo zvýšení výroby elektřiny o 120 MWh ze stejného množství paliva jako před úpra­vou.

Fotografie projektuFotografie projektu

Záměna parního vytápění za horkovodní a teplovodní

městský obvod Vítkovice, Energetika VÍTKOVICE, a.s.

V roce 2004 pokračoval projekt záměny původního starého parního vytápění bez vrácení kondenzátu za efektiv­nější horkovodní a teplovodní vytápění. Výměna potrubí byla provedena pro nové ředi­telství Vítkovice, a.s., Zimní stadion ČEZ Aréna, Letní stadion Vítkovice, včetně vytápění trávníku a dalších objektů. Tímto opatřením došlo k nahrazení 2 km parních rozvodů a tím k výraznému snížení tepelných ztrát nedostatečnou a poškozenou ­izo­lací potrubí i nevráceným kondenzátem. V  roce 2004 došlo ke snížení spo­třeby páry o 26,6 % (9090 GJ) a snížení spo­třeby horké vody regulací původního horkovodního vytápění hal o 6,3 % (10 233 GJ). Klesly i náklady na údržbu dožívajících parních řadů. V  dalších letech chce společnost nadále v těchto změnách pokračovat ve snaze zefektivnit rozvod, zvýšit spolehlivost a komfort dodávek tepla.

Fotografie projektuFotografie projektu

CZT Ralsko/Kuřívody, rekonstrukce tepelného hospodářství a využití biomasy

obec Kuřívody, LENOXA a.s.

Výsledkem rekon­struk­ce tepelného hos­po­dář­ství v obci Kuřívody byla postupně výstavba nové ko­telny na směsné spalování biomasy a uhlí včetně sítí k bytovým domům. V  další etapě byl zvýšen výkon zdroje a připojen městský úřad, škola a motorest. V  poslední etapě byla ko­telna rozšířena a opět zvýšen její výkon s prodloužením sítí do prů­my­slové zóny. Směsné palivo ko­telny tvoří biomasa s přídavkem hnědého uhlí od 10 do 40 %. Uhlí je stáložárnou složkou směsi, díky němu je palivo sypké, působí jako mazivo dopravníků a dovoluje spalovat biomasu s různou vlhkostí. Ročně spálí ko­telna 1050 tun biomasy a 650 tun uhlí při výrobě 11 700 GJ. Biomasa nahrazuje téměř 1000 tun uhlí. Pro obec zdroj přináší stabilní cenu tepelné energie, čisté ovzduší, pracovní místa při zajišťování biomasy i samotného provozu systému CZT.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e