Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy


Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení České republiky podepsaly memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. Modern­iza­ce tep­lá­ren spojená s přechodem na zemní plyn si vyžádá miliardové investice.


Tisková zpráva ze dne 1. července 2020 (Praha) : Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení České republiky a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modern­iza­ci dnes podepsaly Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. V České republice je zásobována teplem z tep­lá­ren více než třetina obyva­tel.
 
„Urychleně je třeba řešit změnu paliva u menších zdrojů, které potřebují splnit do roku 2023 výrazně zpřísněné eko­lo­gické normy. Odpojením zákazníků a jejich přechodem k lokálním zdrojům vytápění se nežádoucí emise přesouvají přímo do obydlených oblastí. Naopak ze snížení emisí v teplárně budou mít prospěch všichni,“ uvedl Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky (TS ČR), a dodal: „Celko­vý přechod tep­lá­renství od uhlí je otázkou příštích 15 let.“ Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během ně­ko­li­ka­ let by se měl podíl zemního plynu nej­méně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a ener­ge­ticky využívaného odpadu. Modern­iza­ce tep­lá­renských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a techno­­lo­gií ko­ge­ne­race přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovi­telných zdrojů.
 
„Více než pětina obyva­tel Česka je dálkově zásobována teplem, které vzniká spalováním uhlí. To je v kontextu mezinárodních dekarb­oni­začních závazků České republiky neudrži­telné. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu je vysoce efektivním a eko­lo­gickým řešením, které v maximální možné míře umožní zachovat stávající soustavy zásobování teplem,“ řekl Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) a doplnil: „Naším prvním společným úkolem bude zmapovat očekávané požadavky na plynárenskou infrastruk­turu. Musíme připravit její adekvátní rozvoj, abychom v maximální možné míře včas předešli případným úzkým místům.“
 
Do zvyšování ener­ge­tické účinnosti soustav zásobování teplem a nových techno­­lo­gií jsou připraveny plynárenské i tep­lá­renské společnosti investovat miliardy korun. Jejich přínosem bude zajištění jak eko­nomicky dostupných a nízkoemisních dodávek tepla a teplé vody, tak větší flexibility elektr­iza­ční soustavy v případě výkyvů obnovi­telných zdrojů. S moderními teplárnami počítají také všechny strategické dokumenty státu, včetně Státní ener­ge­tické koncepce. Hovoří se o stabil­iza­ční roli v elektr­iza­ční soustavě, akumulaci elektřiny do tepla nebo ko­ge­ne­raci. Zabránění rozpadu tep­lá­renských soustav a podpora jejich modern­iza­ce by tak i podle Ministerstva prů­my­slu a obchodu měly patřit mezi jednoznačné priorit­y tuzemské ener­ge­tiky.
 
Signatáři memoranda prohlašují, že záchrana soustav zásobování teplem bude možná jen s proaktivní podporou státní správy a regulace. Při příležitosti podpisu memoranda vyzvali k:
- úpravě nastavení aukcí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v novele zákona o podporovaných zdrojích;
- správnému nastavení parametrů pro využívání Modern­iza­čního fondu, včetně zajištění jeho včasné notifikace;
- adekvátnímu zohlednění významné přidané hodnoty vysoce účinné KVET a jejího rostoucího potenciálu pro stabil­iza­ci elektr­iza­ční soustavy v regulaci;
- zajištění dostupného financování z evropských i národních fondů na modern­iza­ci jednotlivých zdrojů, ale také navazující plynárenské a tep­lá­renské infrastruk­tury.
 
Prezetace z tiskové konference zde.
 
Teplárenské sdružení České republiky (TS ČR) bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,3 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyva­tel. Teplo dodávají nej­en prů­my­slovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a dalším odběra­telům. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organ­iza­ce.
 
Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spolu­zaklada­teli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje více než 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 indivi­duálních členů, ve velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů.


Pokračovat na stránky Teplárenského sdružení České republiky 