Pět křišťálových komínů získalo nové maji­tele


Tisková zpráva ze dne 24. dubna 2018, Hradec Králové: Teplárenské sdružení České republiky na Dnech tep­lá­renství a ener­ge­tiky ocenilo křišťálovými komíny pětici Projektů roku 2017: Náhradu parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Komplexní eko­lo­g­iza­ci, denitrifikaci a odsíření Teplárny Karviná, Akumulaci tepla v brněnské teplárně Červený mlýn; Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice a Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově.


Od roku 2002 získalo toto prestižní ocenění již 55 tep­lá­renských projektů. Tradiční vyhlášení výsledků 16. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů tep­lá­renství a ener­ge­tiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo v 5 kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž tep­lá­renské společnosti investovaly přes 1,5 miliardy korun. Ceny vítězným Projektům roku v pěti soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Těší mne, že v tep­lá­renství stále vznikají zajímavé projekty, které tento obor posouvají dopředu. Ale sebelepší technické dílo v našem oboru zůstane doslova chladné, pokud nebude dobře sloužit lidem. A to už není o technice, ale přístupu k zákazníkům, který se také vyvíjí. Proto letos dostala větší prostor sekce Péče o zákazníky v tep­lá­renství, o kterou roste každoročně zájem. A přidali jsme ji i jako sa­mo­stat­nou kategorii do Projektů roku, abychom představili zajímavé nápady, jak zlepšit péči o zákazníky. Jsou to totiž právě zákazníci, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude dálkové vytápění dále rozvíjet. Bez nich by všechny technické inovace a investice ztratily svůj smysl.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2017 získaly:


Teplárna České Budějovice, a.s. za projekt „Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody).
Hlavním cílem projektu bylo dosažení ener­ge­tických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byly zrušeny stávající parní rozvody a nahrazeny novým horkovodním před­izo­lovaným potrubím. Proti výchozímu stavu se snížily tepelné ztráty v potrubí o 78 %, což vedlo k úspoře primární energie ve výši 2539 GJ ročně. Vedle univerzity se projekt dotkl i Bio­lo­gického centra Akademie věd ČR.
 
Veolia Energie ČR, a.s. za projekt „Komplexní eko­lo­g­iza­ce, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná“ (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).
Eko­lo­g­iza­ce zdroje, který s Teplárnou ČSA zásobuje teplem 50 000 domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, prů­my­slové podniky a další objekty v Karviné a Havířově probíhala od roku 2013. Byla rozdělena na denitrifikaci a odsíření spalin všech kotlů. Díky investicím v objemu 650 mil. korun došlo k významnému snížení vypouštěných emisí oxidů síry o 75 % a oxidů dusíku i prachu o polovinu.
 
Teplárny Brno, a.s. za projekt Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn (kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovi­telných a druhotných zdrojů energie).
Původní beztlaký teplovodní akumulátor tepla o objemu 5500 m3 umožňoval uložit až 180 MWh tepelné energie. K němu bylo rozhodnuto udělat druhý akumulátor z nevyužívané nádrže lehkého topného oleje (5000 m3). Přestavbou vzniklo unikátní technické dílo, které dovolí přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie (částečně z ko­ge­ne­race a ener­ge­tického využití odpadů). To je denní spo­třeba tepla 17 000 bytů s téměř 50 000 obyva­teli.
 
Elektrárny Opatovice, a.s. za projekt „Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem“ (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).
Připojení vojenských objektů pardubického letiště na soustavu zásobování teplem EOP bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální ko­telny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Pro EOP se jedná o nej­větší připojení za poslední roky s plánovanou dodávkou 20 000 GJ za rok. EOP jsou klíčovým dodava­telem tepla pro Hradec Králové, Par­du­bice a Chrudim, kde zásobují teplem na 60 tisíc domácností, nemocnice, prů­my­slové podniky a instituce veřejného života.
 
IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ) za projekt „Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově“ (kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky).
Unikátní projekt věrnostního programu pro zákazníky dodava­tele tepla, který úspěšně real­izo­vala pelhřimovská teplárna IROMEZ, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny z řad domácností i ostatních skupin zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabil­iza­ci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro techni­cko­ekono­mický rozvoj teplárny a pro zákazníky možnost čerpat za věrnost benefity.
 
Záměrem vy­hod­no­cení nej­lepších projektů je ocenit úspěšné real­iza­ce v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modern­iza­ci účinných eko­nomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i ener­ge­tických potřeb služeb a prů­my­slu. Od roku 2002 již bylo do této celo­státní ener­ge­tické soutěže nominováno celkem 157 tep­lá­renských projektů. Za dobu pořádání soutěže real­izo­valo celkem 60 tep­lá­renských společností a firem ve spolu­práci se 14 obcemi a 1 vysoko­u školou v 86 městech a obcích. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (32), následované Teplárnami Brno (14 projektů), Plzeňskou tep­lá­renskou (13 projektů), a skupinami MVV Energie CZ a ČEZ (po 12 projektech). Nejvíce nominovaných projektů bylo real­izo­váno v Brně (16), v Plzni a Praze (12), v Ostravě (8) a v Českých Budějovicích (6) - viz interaktivní mapa projektů roku.
 

Další nominované projekty za rok 2017:

 
Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody
EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modern­iza­ce zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice
Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna
 
Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Eko­lo­g­iza­ce ko­telny v Uherském Hradišti
Pražská tep­lá­renská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích
 
Rozvoj a využití KVET, obnovi­telných a druhotných zdrojů energie
ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modern­iza­ce tepelného hos­po­dář­ství v Prostějově s využitím ko­ge­ne­račních jednotek
Dukovanská tep­lá­renská s.r.o.: Bioko­telna a soustava zásobování teplem v Dukovanech - I. etapa
 
Rozvoj soustav zásobování teplem
ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení bytových domů v lokalitě Praha - Stodůlky na soustavu zásobování teplem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v prů­my­slové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť
 
Zlepšování služeb a péče o zákazníky
Plzeňská tep­lá­renská, a.s.: Chytré teplo - nová služba pro zákazníky
Severočeská tep­lá­renská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spo­třebi­tele tepla
 
Podrob­nější informace o všech nominovaných proijektech roku 2017 naleznete zde.
Kompletní informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže naleznete v sekci Aktivity >> Projekt roku.


Pokračovat na stránky Teplárenského sdružení České republiky 