Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele


Tisková zpráva ze dne 16. dubna 2019 (Praha): Teplárenské sdružení České republiky ocení již posedmnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. Jejich přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spo­třeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, prů­my­sl a terciální sféru s důrazem na lepší péči a přidané služby pro všechny zákazníky.


„Mám radost, že je soutěž o projekty roku opět kvalitně obsazená a je z čeho vybírat. Ukazuje to, že teplárenství jako obor jde stále dopředu. Pokračujeme i v oceňování zajímavých nápadů, jak zlepšit péči o zákazníky. Jsou to právě oni, kdo rozhodují o tom, jestli se bude dálkové vytápění rozvíjet,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.
 
Kategorie „Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody“ upozorňuje na nejvýznamnější projekty rekonstruk­cí tepelných sítí. Letos bylo do nominací opravdu z čeho vybírat. Jen členové Sdružení vloni nahradili přes 22 kilometrů tras parovodů moderními teplovodními a horkovodní rozvody v devíti městech. Je to nejvíce za posledních 5 let, kdy bylo moder­ni­zo­váno celkem již téměř 87 km parních tras.
Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření ko­ge­ne­rační výroby tepelné a elektrické energie z bioplynu, k využití vnořené motorové ko­ge­ne­race do sídlištní tepelné soustavy pro dodávku elektřiny v místě nebo k vytvoření integrovaného ener­ge­tického centra s rozšířeným systémem akumulace tepla a elektrodovým kotlem.
U projektů nominovaných v kategorii „Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem“ došlo k připojení thermália, zimního stadionu s ubytovnou, nového pavilonu nemocnice, bytového komplexu a sportcentra, ale i skleníků pro pěstování zeleniny. Stejně jako vloni byly v této kategorii nominovány hned čtyři projekty, které ukazují širokou škálu možných odběratelů dálkového tepla.
V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo další modernizací zdroje.
Po loňské úspěšné premiéře byla znovu vyhlášena i kategorie „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“, která aktuálně reaguje na snahy teplárenských společností o zlepšení péče a rozšíření služeb pro zákazníky, zejména z řad domácností.
 
Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín ze severo­českých skláren AJETO v Lindavě. Vítězné teplárenské Projekty roku 2018 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a ener­ge­tiky dne 24. dubna v Hradci Králové. V uplynulých 16. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 157 projektů a ocenění Projekt roku získalo 55 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 12. Cenu uděluje Teplárenské sdružení České republiky již od roku 2002. Za dobu pořádání soutěže realizovalo nominované projekty celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolu­práci se 14 obcemi a 1 vysoko­u školou v 88 městech a obcích ČR. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (33 projektů), následované Teplárnami Brno (16), skupinou MVV Energie CZ (15), skupinou ČEZ (14) a Plzeňskou teplárenskou (13 projektů). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Praze (14), v Plzni (12), v Ostravě (9), v Českých Budějovicích (7), v Olomouci a ve Strakonicích (5).
 
Podrobnější informace o jednotlivých projektech spolu­ s archivem minulých ročníků soutěže naleznete v sekci Aktivity >> Projekt roku
 

Seznam užší nominace na Projekt roku 2018 v soustavách zásobování teplem a chladem:

 
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky
 

Představení jednotlivých nominovaných projektů:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Náhrada parovodů efektivnějšími teplovody v Pelhřimově
Společnost IROMEZ nahradila moderním teplovodem přes 2,5 km parovodu, který vytápěl od 60. let více než polovinu Pelhřimova. Nové potrubí snižuje tepelné ztráty v primární síti až o třetinu. Výměna parovodů navázala na vybudování nového centrálního výměníku o výkonu 25 MW a úpravy sekundárních sítí. Díky nižší potřebě vyráběného tepla byla po dokončení rekonstruk­ce odstavena kotelna Hodějovická, která spalovala topný olej. Dodávky tepla v Pelhřimově zajišťuje už jen kotelna K2 U Agrostroje, která spaluje biomasu. Projekt přinese roční snížení ztrát o 20 000 GJ.
 
Pražská teplárenská: Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích
V oblasti Prahy 7 Holešovice a Bubeneč ukončila vloni po 118 letech Pražská teplárenská provoz parní sítě. Nové horkovody, které ji nahradily, jsou výrobně i technologicky jednodušší, pro klienty komfortnější a mají poloviční ztráty. Zároveň na pojily lokalitu na Pražskou teplárenskou soustavu, propojenou s moderním zdrojem tepla v Elektrárně Mělník. Projekt začal v roce 2011, kdy byl horkovod do uvedených lokalit protažen raženou štolou pod Vlta­vou u Libeňského mostu. Pražská teplárenská při tomto projektu vyměnila 25 km tepelných tras bez nároku na investiční dotace.
 
Teplárna Písek: Výměna parovodů: „Písek - Horkovod Východ“
Výměnu další části parovodů za horkovody v rámci projektu „Písek - Horkovod Východ“ dokončila vloni Teplárna Písek. Zrušeno bylo 2243 metrů tras parního potrubí a nově položeno bylo 2883 metrů horkovodních tras s instalací 54 nových kompaktních předávacích stanic pro 2046 domácností. Přínosem výměny je roční úspora více než 20 tisíc GJ tepla. Do konce roku 2020 by mělo být na nové horkovodní rozvody v Písku v rámci navazujícího projektu přepojeno dalších 4840 bytů a 4,3 km tras parního potrubí nahradí přes 6 km nových horkovodů. Dokončení konverze přinese úsporu dalších 32 600 GJ tepla ročně.
 
Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
 
TENZA Brno: Nový odlučovač prachu pro biokotelnu v Plané
Biomasová kotelna v Plané u Mariánských Lázní se dvěma „zelenými“ kotli slouží obyvatelům města od roku 2007. S ohledem na zpřísňující se požadavky na bezpečné a ekologické provozování rozhodlo vedení města po deseti letech provozu o instalaci nového elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek. Ten zajistí i do budoucna splnění přísných ekologických norem u zařízení, které zásobuje teplem dvě městská sídliště. Elektrostatický odlučovač prachu, který je v provozu od července 2018, byl umístěn vně kotelny na spalinové potrubí stávajících biomasových kotlů.
 
Teplárna Písek: Ekologizace výtopny Samoty
Mazutová kotelna Samoty se využívala jako záložní zdroj Teplárny Písek. Teplárna ji odstavila a v uvolněné výtopně instalovala moderní plynový kotel s podstatně nižšími emisemi znečišťujících látek. Po vy­hod­no­cení eko­nomiky provozu počítá teplárna s tím, že bude plynový kotel používat nejen při provozních špičkách, ale že bude v přechodném období snížené spo­třeby tepla od května do října nahrazovat v teplárenské soustavě v Písku výkon uhelného kotle.
 
Veolia Energie ČR: Snížení emisí dusíku v Elektrárně Třebovice
Parní kotel K13 Elektrárny Třebovice úspěšně prošel vý­znam­nou rekonstruk­cí. Jejím výsledkem je více než pětinásobné snížení emisí oxidů dusíku (NOx) z původního limitu 1100 mg na hodnotu pod 200 mg/m3. Po rekonstruk­ci ohniště, která přinesla snížení teploty spalování, byly vyměněny práškové uhelné hořáky za nízkoemisní a seřízeno spalování. Posledním krokem byla instalace vstřiku 40% roztoku močoviny do spalovací komory, čímž dochází k další redukci NOx. Ekologizace parního kotle K13 proběhla za plného provozu zdroje při zajištění veškerých dodávek tepla i elektřiny.
 
Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 
OPATHERM a.s. (skupina MVV Energie CZ): Elektřina pro sídliště z ko­ge­ne­rační jednotky
Svým stávajícím odběratelům tepla v Opavě-Kylešovicích společnost OPATHERM nově nabízí i zásobování elektřinou z ko­ge­ne­rační jednotky o výkonu 200 kW, vybudované přímo v jejich čtvrti. Dodávka elektřiny odběratelům v okolí výrobny přes lokální distribuční soustavu s vnořenou ko­ge­ne­rační jednotkou snižuje náklady na výrobu a distribuci. OPATHERM tak může garantovat atraktivní cenu. Řešení je platformou pro další inovativní služby. Například chytré elektroměry a přehled spo­třeby, solární panely, nabíječky pro elektromobily či vysoko­rychlostní internetové připojení.
 
SYSTHERM s.r.o.: Využití tepla obnovitelných zdrojů v Přešticích
Netradiční technické řešení pro malé soustavy uplat­nil plzeňský SYSTHERM v Přešticích. Propojil do nové jednotné sítě tří původně sa­mo­stat­né zdroje tepla. Tím je zajištěna vysoká variabilita zdrojů a distribuce tepla z libovolného zdroje s ko­ge­ne­račními jednotkami. Vedle úspor z propojení soustav a zvýšení odběru tepla z ko­ge­ne­race je další úsporou snížení spo­třeby zemního plynu navýšením dodávek tepla vyráběného v ko­ge­ne­račních jednotkách z bioplynu. Ke snížení tepelných ztrát v rozvodech přispěla zejména instalace nových objektových předávacích stanic.
 
Teplárny Brno: Integrované ener­ge­tické centrum Červený mlýn
V teplárně Červený mlýn bylo od začátku jejího provozu v roce 1999 možné část tepla přechodně uložit do teplovodního akumulátoru. V roce 2016 bylo rozhodnuto o přestavbě nepoužívané nádrže topného oleje na druhý akumulátor a o následné výstavbě elektrodového kotle. Po dokončení přestavby akumulátoru byla zahájena výstavba elektrodového kotle. Zprovozňování a první zkoušky proběhly v srpnu a září 2018. Po dostavbě je paroplynový cyklus s rozšířeným systémem akumulace tepla a elektrodovým kotlem schopen nabídnout širší pásmo sekundární regulace pro rozvod elektřiny.
 
Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem
 
ČEZ Teplárenská: Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni
ČEZ Teplárenská začala na podzim 2018 novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice poprvé dodávat tepelnou energii na vytápění skleníků. Odběratel si tepelnou energii přeměňuje na teplo, kterým vytápí v Dolní Lutyni skleníky pro pěstování zeleniny, a na teplou vodu. Elektrickou energii pro skleníky dodává přímým kabelem Elektrárna Dětmarovice. Dodávky tepla se budou postupně zvyšovat. Do roku 2027 se v Dolní Lutyni počítá s ně­ko­li­ka­násobným rozšířením dnešní plochy skleníků. S dodávkou tepla pro skleníky bude ČEZ Teplárenská pokračovat i u dalších elektráren ČEZu.
 
ČEZ Teplárenská: Teplo pro Thermalium Lázní Teplice
Dodávky tepla ČEZ Teplárenská v severo­českých Teplicích vzrostou o 7500 GJ. Od loňského prosince zde dodává ČEZ Teplárenská tepelnou energii do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což znamená navýšení dodávky pro Lázně Teplice o 6 000 GJ ročně. Teplo bez starostí pak zahřeje nově nejen fanoušky a sportovce na zimním stadionu, ale bude využito také pro ubytovnu pro 30 lidí, která je v jeho areálu. Zimní stadion byl vybudován v těsném sousedství teplické sportovní haly, kam již ČEZ Teplárenská teplo dodává.
 
Elektrárny Opatovice: Připojení bytového komplexu a sportcentra v Par­du­bicích
Dva sousedící projekty v centru Par­du­bic s celko­vým výkonem 1,4 MW a roční spo­třebou tepla 5 200 GJ připojila v roce 2018 na soustavu zásobování teplem Elektrárna Opatovice. První z nich je bytový komplex Rezidence Na Spravedlnosti, který zahrnuje 275 bytových jednotek a 19 nebytových prostor. V roce 2018 bylo zahájeno temperování objektů bytového komplexu. Druhý připojený objekt je sousední polyfunkční dům Juniorcentrum Rokycanova. Ten je určený převážně pro volnočasové sportovní vyžití. V objektu jsou však i 3 horní patra bytovými jednotkami pro trvalé bydlení.
 
Teplárna České Budějovice: Teplo pro nový pavilon Nemocnice České Budějovice
Teplárně České Budějovice se stále úspěšně daří eliminovat snížení spo­třeby tepla vlivem zateplování a dalších úsporných opatření připojováním nových odběratelů. Největším připojením byl v minulém roce nový pavilon Nemocnice České Budějovice - pavilon A, psychiatrie, s plánovaným odběrem 5 400 GJ tepla ročně. Jen v roce 2018 se Teplárně České Budějovice podařilo připojit nové zákazníky s celko­vým součtem odběrů 27 000 GJ tepla. To odpovídá roční spo­třebě téměř 1100 bytů. Portfolio připojených zákazníků je však daleko širší než jen bytové odběry.
 
Zlepšování služeb a péče o zákazníky
 
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (skupina MVV Energie CZ): Program dlouhodobého partnerství se zákazníky
Projekt věrnostního programu nabídla v roce 2018 svým odběratelům ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ. Věrnostní program je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky z řad domácností i ostatních skupin zákazníků, kterých se do programu během roku zapojilo 84 %. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro eko­nomicko-technický rozvoj zdrojů a tepelné soustavy v České Lípě. Největší odběratel tepla, Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, se pak na podzim stal dalším akcionářem ČESKOLIPSKĚ TEPLÁRENSKÉ.
 
Pražská teplárenská: Praha v barvách - renovace výměníkových stanic formou graffiti
Pražská teplárenská se rozhodla skoncovat s vandalismem a zároveň zvelebit nevzhlednou šeď výměníků tepla. V rámci projektu „Praha v barvách“, bylo vloni renovo­váno formou graffiti 14 výměníkových stanic a byla uspořádána řada doprovodných akcí. Pražská teplárenská zahájila spolu­práci s graffiti umělci, kteří začali betonové stanice zkrášlovat velko­formátovými malbami, a pořádat workshopy pro děti a mládež. Cílem projektu je kultivovat veřejný prostor a podporovat talentované výtvarníky. Vloni byla navázána spolu­práce i se zahraničními umělci, například ze Španělska či Vietnamu.
 
Teplárny Brno: Zákaznická podpora při přechodu zákazníků na horkou vodu
V roce 2010 zahájily Teplárny Brno výměnu zastaralých parovodů za modernější horkovody. Pro odběratele znamená změna topného média le­gis­la­tivní povinnost přizpůsobení svého odběrného zařízení. Proto se teplárna snaží co nejvíce zákazníkům pomoci jak s přípra­vou a samotnou realizací rekonstruk­cí, tak s finanční podporou, kterou nabízí v rámci jednoho z obchodních pro­duk­tů. Každý zákazník si nakonec volí sám z nabízených možností a rekonstruk­ci svého technologického zařízení realizuje buď individuálně „po vlastní ose“, nebo využívá výhodnou spolu­práci s teplárnou.