Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní


Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2020 (Praha): Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběž­né kal­ku­lo­vané ceny tepla pro rok 2021. U tep­lá­ren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tep­lá­ren, které používají hlavně uhlí, se očekává zachování letošní ceny tepla nebo jen mírný meziroční růst nepřesahující míru inflace, která se pohybuje nad 3 %. 


Na celko­vé náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nej­en venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpo­vídá dlouhodobému průměru. „Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla obávat, v některých případech teplo dokonce zlevní. Ceny tepla se daří držet na přija­telné úrovni, přestože teplárny masivně investují do modern­iza­ce svých provozů a snižování emisí znečišťujících látek,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela

V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu lze očekávat stagnaci, v řadě měst a obcí se však pro příští rok podaří cenu tepla dokonce snížit. V případě výroby tepla z uhlí budou jeho ceny zachovány nebo dojde většinou jen k mírnému meziročnímu nárůstu do úrovně inflace, která je podle aktuálních dat Českého statistického úřadu za posledních 12 měsíců na úrovni 3,3 %. Pokud došlo vlivem probíhající pandemie k výraznému snížení odběru tepla, může být výjimečně růst ceny tepla i vyšší. Bude se však jednat pouze o ojedinělé případy.

Teplárny, elektrárny, závodní ener­ge­tiky a plynové ko­telny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody už přes 1,7 milionu domácností, v nichž žije přes 4 miliony obyva­tel. Zhruba 55 % tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších sedm pro­cent tvoří biomasa a čtyři pro­centa připadají na teplo ze zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů, na druhotné zdroje energie a ostatní paliva. 

Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spo­třebuje 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle každoročních šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celko­vých spo­třebních vydáních domácností přibližně 6 %. Vzhledem ke zvyšování platů v minulých letech a stagnaci cen tepla se tak podíl nákladů na tepelnou pohodu v bytě i mírně snižuje.


Co určuje celko­vé náklady na teplo? Jednotková cena tepla a spo­třebované množství tepla 

Co ovlivňuje jednotko­vou cenu tepla pro domácnosti? Cena paliva používaného k výrobě tepla; cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek; mzdy a další provozní náklady; sazba DPH - v případě tepla 10 %.

Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především: Venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy); efektivitou topného systému a tepelně-­izo­lačními vlastnostmi budovy; tepelnou pohodou v bytě.

Ddoporučené teploty: obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C, chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy; (každý 1 °C teploty v bytě navíc je navýšení nákladů na vytápění o 5 %).