Kvarteto křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2020


Tisková zpráva ze dne 15. 9. 2021 (Olomouc): Teplárenské sdružení České republiky na letošních Dnech tep­lá­renství a ener­ge­tiky, které hostila Olomouc, ocenilo křišťálovými komíny kvarteto Projektů roku 2020: Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci; Náhradu spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov; Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku a Projekt rozšíření účinné soustavy zásobování teplem v Olomouci. Ocenilo i jeden Počin roku: Vybudování Prezentačně-edukačního centra Tepláren Brno. 


Od roku 2002 tak získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 tep­lá­renských projektů a oceněno bylo i 13 Počinů roku. Tradiční vyhlášení výsledků Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů tep­lá­renství a ener­ge­tiky v Olomouci. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 16 nej­zajímavějších loňských projektů, do nichž tep­lá­renské společnosti investovaly bezmála 2,5 miliardy korun.

V dosavadní historii soutěže si nej­vyšší ocenění Projekt roku převzalo už 27 společností a obcí. Nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (12), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (8), skupinou ČEZ a Plzeňskou tep­lá­renskou (po 6 oceněních).

Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Jsem moc rád, že i v loňském roce se v tep­lá­renství real­izo­vala řada kvalitních projektů, které posouvají obor dopředu. Ocenění mohly získat jen čtyři, ale poděkovat je třeba všem, kteří dotáhli svůj projekt do úspěšného konce. Pokud se podaří nastavit odpo­vídající podmínky pro investice, tak věřím, že v příštích letech kvalitních projektů v tep­lá­renství ještě podstatně přibude.“ 

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 získaly:

Teplárna Liberec: Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody).
 

V rámci projektu GreenNet bylo vyměněno 9,7 km tras parních a stejně kondenzátních rozvodů za horkovodní z teplárny do libereckých částí Pavlovice a Ruprechtice. Nové horkovodní rozvody byly provedeny z před­izo­lovaného potrubí. Teplárna zrekon­struovala 29 výměníkových stanic pára/voda na systém voda/voda, postavila no­vou centrální výměníko­vou stanici pára/voda a zprovoznila ko­ge­ne­rační jednotku (1 MWe).

Z koryta řeky Nisy v centru města zmizelo potrubí, které je uložené převážně v zemi. Projekt zahájila teplárna v březnu 2018. Do konce roku 2019 probíhala rekon­struk­ce části parovodu a instalace nových techno­­lo­gií včetně vybudování prov­izo­rní výměníkové stanice po dobu výstavby. V roce 2019 pak pokračovala rekon­struk­ce zbývající části parovodu, výstavba centrální výměníkové stanice a instalace ko­ge­ne­rační jednotky. Projekt byl uveden do trvalého provozu na jaře 2020. Úspora přepočtená na primární energii bude činit přes 87 000 GJ.

 

Veolia Energie ČR: Náhrada spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).

 

Teplárna Přívoz v Ostravě a Teplárna Přerov prochází rozsáhlou eko­lo­g­iza­cí a budou mezi prvními teplárnami u nás, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. První etapa eko­lo­g­iza­ce Teplárny Přívoz v Ostravě spočívala v plynofikaci parního kotle K4 (49,7 MWt). Součástí byla i výstavba vysoko­tlakého plynovo­du, regulační stanice plynu a středotlaké plynové přípojky. Úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí a dosáhla tak výrazně nižší koncentrace emisních limitů při spalování koksárenského plynu (pro NOx i CO 100 mg/Nm3) a při spalování zemního plynu (pro NOx 80 mg a u CO 100 mg/Nm3). Došlo i k dalšímu snížení emisí prachu a CO2. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva plynové kotle (parní ko­tel K7 o výkonu 33 MWt a horkovodní ko­tel K8 o výkonu 36 MWt). Účinnost nových kotlů dosahuje až 97 % se zajištěním emisních koncentrací pod hodnoty požadované le­gis­la­ti­vou (pro NOx 60 mg/Nm3 a CO 50 mg/Nm3). Také v Přerově výrazně klesnou i emise tuhých znečišťujících látek (prachu) a CO2

 

Teplárna Písek: Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku (kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovi­telných a druhotných zdrojů energie).


Projekt řešil propojení d­vou nezávislých soustav zásobování tepelnou energií v Písku s cílem dosažení úspor primární energie v zásobování teplem v lokalitě sídliště Portyč. Jeho hlavním zdrojem energie, stejně jako pro celou tepelnou soustavu ve městě je Teplárna Smrkovice. Tuto soustavu vlastní a provozuje společnost Teplárna Písek, a.s. Druhá soustava se zdrojem v podobě ko­ge­ne­rační jednotky na bioplyn se nachází na severním okraji města Písek v prů­my­slové zóně. V tepelné soustavě v Písku je nově využíváno zbytkové teplo z této bioplynové stanice a teplo z uhlí je tak efektivně a eko­lo­gicky nahrazeno teplem z bioplynu. Přínosem projektu je úspora primární energie a zajištění dlouhodobé funkčnosti, spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběra­telům. V rámci projektu za 35 milionů korun byla real­izo­vána výstavba teplovodu, úprava kompaktních předávacích stanic ve stávajících odběrných místech a vybudování transformačního místa pro vyvedení tepla z bioplynové stanice. 

 

Veolia Energie ČR: Projekt rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).

 

 

V lokalitě Rezidence Šantova v centru Olomouce (7 bytových objektů se 434 byty, roční odběr 8,4 TJ ) byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze 3 objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem (SZTE) Olomouc. Horkovodní přípojky jsou napojeny z hlavního horkovodního přivaděče pro město z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl v roce 2020 vybudován a připojen horkovodní přípojkou k SZTE již třetí bytový blok (celkem 6 bytových bloků se 335 bytů, roční odběr 9,5 TJ ). Každý bytový blok je vybaven centrální horkovodní předávací stanicí zajišťující rozvod topné vody do jednotlivých vila domů v rámci bloku. Bytové předávací stanice v každém bytě pak nabízejí vysoký komfort s využitím plně indivi­duálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Projektem se v obou lokalitách podařilo dále rozšířit účinnou soustavu zásobování tepelnou energií v Olomouci. 

Titul Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 byl udělen:

Teplárnám Brno za „Vybudování Prezentačně-edukačního centra“

 

 

Pro žáky a studenty technických oborů, ale i pro setkávání s odborníky, zákazníky a návštěvníky tematických akcí je určeno nové Prezentačně-edukační centrum, které dokončily Teplárny Brno na svém nej­moder­nějším provozu Červený mlýn. Programy centra přítomným přibližují techno­­lo­gii výroby tepla i elektrické energie v jednom cyklu. Teplárny Brno jsou od svého vzniku průkopníky ko­ge­ne­race. Počátky tep­lá­renství na území města Brna byly inspirovány technickou infrastruk­turou New Yorku v počátku 20. století. Připraveny jsou i krátké filmy z míst, kam se běž­ný návštěvník nedostane. Vrcholem návštěvy se stane prohlídka provozu Červený mlýn, který se řadí mezi techno­­lo­gickou špičku nej­en v tuzemsku, ale i ve střední Evropě. Úprava prostor v přízemí správní budovy trvala půl roku. Výsledkem je moderní interiér s variabilním řešením a kapacitou 65 osob, který je vybaven špičko­vou audiovizuální technikou včetně velko­plošné obrazovky.
 
Záměrem vy­hod­no­cení nej­lepších projektů je ocenit úspěšné real­iza­ce v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modern­iza­ci účinných, eko­nomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i ener­ge­tických potřeb služeb a prů­my­slu. Za roky 2001 až 2020 již bylo do této celo­státní ener­ge­tické soutěže nominováno celkem 206 tep­lá­renských projektů a oceněno bylo i 13 počinů. Podrob­nější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky "w.naseteplo.cz" zde v sekci Moderní vytápění zde.

Další nominované tep­lá­renské projekty za rok 2020:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody
Teplárna České Budějovice, a.s.: První etapa horkovodu do areálu ČD Cargo
Teplárny Brno, a.s.: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovody
Veolia Energie ČR, a.s.: Pokračování rekon­struk­ce parovodu na horkovod v Přerově

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší
Plzeňská tep­lá­renská, a.s.: Odsíření zdroje v areálu Plzeňské ener­ge­tiky
Teplárny Brno, a.s.: Eko­lo­g­iza­ce kotlů K1 a K2 v Provozu Staré Brno 
Veolia Energie ČR, a.s.: Snížení emisí NOx kotle K12 v Elektrárně Třebovice 

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovi­telných a druhotných zdrojů energie
C Energy Planá s.r.o.: Instalace plynových motorů Rolls-Royce pro rozvoj KVET 
TTS Eko s.r.o. Třebíč a obec Dříteň: Modern­iza­ce obecní bioko­telny a soustavy v Dřítni 
Veolia prů­my­slové služby ČR, a.s.: Instalace ko­ge­ne­račních jednotek v dole ČSM Sever a v Teplárně Přerov

Kategorie: Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
C Energy Planá s.r.o.: Horkovodní propojení tep­lá­ren v Plané a Táboře
Teplárny Brno, a.s.: Rozvoj a modern­iza­ce řídicího systému tepelných zdrojů
Veolia Energie ČR, a.s.: Zajištění dodávek tepla pro další haly v CTPark Ostrava 

Medailony všech nominovaných projektů najdete ve Zpravodaji zde.