Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu


Tisková zpráva ze dne 9. prosince 2019 (Praha): Skládkování komunálního odpadu je rostoucí hrozbou pro životní prostředí i zdraví lidí v České republice. Řešením je nárůst třídění a recyklace a také přesměrování zbytkového odpadu ze skládek do ener­ge­tického využití. Teplárenské sdružení ČR vítá návrh nového zákona o odpadech, chce však přispět k jeho zlepšení, které zajistí transformaci našeho odpadového hos­po­dářství na evropskou úroveň.


Podle Zprávy o životním prostředí České republiky 2018 činilo v roce 2018 množství komunálních odpadů odstraněných skládkováním 2 658,3 tis. tun, což představovalo 46 % vypro­duk­ovaného komunálního odpadu. Česká republika dlouhodobě neplní požadavek evropské le­gis­la­tivy na omezení skládkování bio­lo­gicky rozloži­telného odpadu. Emise skleníkových plynů ze skládek tak neustále rostou a v současné době jsou již větší, než součet emisí z vápenek a cementáren. Skládky komunálního odpadu obtěžují občany zápachem, množí se na nich hlodavci a představují nebezpečí pro spodní vody. Skládky komunálního odpadu také pravidelné hoří, přičemž se do ovzduší uvolňují nebezpečné jedovaté látky. Řešením je přesměrování zbytkového komunálního odpadu do zařízení na ener­ge­tické využití odpadu, kde se přemění na teplo a elektřinu při plnění přísných požadavků na ochranu ovzduší a životního prostředí. V České republice jsou však zatím pouze 4 taková zařízení v Brně, Liberci, Plzni a Praze.

„Skládkování komunálního odpadu do 21. století nepatří. Současné kapacity pro ener­ge­tické využití komunálního odpadu je potřeba zdvojnásobit. Z odpadu odkloněného ze skládek by se dalo vyrobit teplo pro 135 tisíc domácností, to je celé Brno, a nahradit 500 tisíc tun uhlí v teplárnách. Významně bychom snížili emise skleníkových plynů z tep­lá­ren i ze skládek,“ vypočítává předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Roční kapacita zařízení pro ener­ge­tické využití odpadu (ZEVO) by se podle plánu odpadového hos­po­dářství měla v České republice zvýšit ze současných 700 000 tun na 1,5 milionu tun. Ukončení skládkování komunálního odpadu a výrazné navýšení jeho recyklace patří mezi hlavní cíle nového zákona o odpadech. „V odpadovém hos­po­dářství nám ujíždí vlak. Nový zákon o odpadech musí vytvořit rozumné eko­nomické prostředí pro investice do využití komunálního odpadu, který dnes končí na skládkách, jinak se dopředu nepohneme,“ říká Tomáš Drápela.

Návrh zákona o odpadech však tuto ambici naplňuje jen z části, protože je v něm řada kompromisů. „Podporujeme snahu Ministerstva životního prostředí o prosazení nové odpadové le­gis­la­tivy. Pokud ale chceme skutečnou změnu v odpadovém hos­po­dářství, tak musíme dostat poplatek za ukládání směsných odpadů na skládku na evropskou úroveň a musí ho platit všichni. Podpora třídění domovního odpadu je v pořádku, ale musí být pro všechny stejná, trans­pa­rent­ní a kontro­lo­va­telná,“ uvedl Tomáš Drápela. Teplárenské sdružení ČR se bude pro­ble­ma­tice odpadového hos­po­dářství nadále aktivně věnovat, založilo proto pracovní skupinu pro ener­ge­tické využití odpadu. Členy Teplárenského sdružení ČR jsou provozova­telé všech čtyř zařízení na ener­ge­tické využití odpadu v České republice (Pražské služby, SAKO Brno, TERMIZO Liberec a ZEVO Plzeň) a další společnosti, které připravují nové projekty.

„Energetické využití odpadu není nepří­telem recyklace, ale jejím doplňkem, který nahradí skládkování. To je přístup vyspělých západních zemí, ke kterému se plně hlásíme. Už žádné rozšiřování skládek komunálního odpadu!“ zakončil Tomáš Drápela. Podle Zprávy o životní prostředí České republiky 2018 celko­vá pro­duk­ce komunálních odpadů v období mezi lety 2017 a 2018 meziročně vzrostla o 1,6 % na 5 782,1 tis. tun. Mezi lety 2017 a 2018 došlo ke zvýšení množství materiálově využitých komunálních odpadů o 94,7 tis. tun na hodnotu 2 230,4 tis. tun, což představovalo 38,6 %. Množství ener­ge­ticky využitých komunálních odpadů v roce 2018 bylo 676,6 tis. tun, což představovalo 11,7 %.