Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovolují pozvat na

Vzdělávací kurz - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství a Teplárenské sdružení České republiky pořádají další kurz VZDĚLÁVÁNÍ V ENERGETICE. Kurz se skládá z přednášek odborných pracovníků a pedagogů VUT v Brně, zástupců MPO ČR a Energetického regulačního úřadu.
Cílem kurzu je zvýšení úrovně vzdělanosti pracovníků energetických provozů, výrobců energetických zařízení, projekčních organizací a státní správy.


  Program:
úterý 13. 9. 2016
1000 - 1130
Energetická legislativa
Ing. Ladislav Havel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Energetický zákon, zákon o hospodaření energií v oblasti teplárenství, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energiea a související vyhlášky.
1130 - 1300
Obnovitelné zdroje energie a vytápění.
Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Energetické vlastnosti biomasy a tuhých alternativních paliv, spalování a spoluspalování nedřevní biomasy, moderní zplynovací technologie, mokrá a suchá fermentace, moderní solární technologie, tepelná čerpadla.
1300 - 1400
přestávka na oběd
1400 - 1530
Energetické využití odpadů v zásobování teplem.
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
Spalovna jako základní zdroj soustavy CZT v městských aglomeracích. Tuhý komunální odpad, živnostenský odpad, kaly a průmyslový odpad. Složení a vlastnosti směsného komunálního odpadu, sezónní vlivy, vlivy separace složek odpadů a třídění. Termická likvidace odpadu, spalování, zplyňování odpadu a pyrolýza, roštové kotle, fluidní spalování. Využití odpadního tepla, spalovenské kotle, znečištění výhřevných ploch, chlorová koroze, způsoby ochrany trubek teplosměnných ploch, volba parametrů páry, materiálové požadavky. Vlivy na životní prostředí, technologie a způsoby čištění spalin. Příklady moderních spaloven včetně zachycování škodlivých emisí.
1530 - 1700
Aktuální vývoj výměníků tepla.
Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Přehled současných trendů vývoje výměníků tepla. Druhy sdílení tepla ve výměnících. Součinitele přestupu a prostupu tepla, tepelný a hydraulický výpočet výměníků. Základní typy výměníků (rekuperační, regenerační, směšovací, trubkové, deskové a kotlové), výhody, nevýhody různých konstrukčních provedení. Nové materiály.

Rozvody tepla.
Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Druhy sítí, pracovní médium a jeho vlastnosti. Způsob předávání tepla do sítí CZT, teplárenské soustavy, tepelné a hydraulické ztráty sítí. Aktuální trendy.


středa 14. 9. 2016
900 - 1030
Regulace cen tepelné energie
Ing. René Neděla, Energetický regulační úřad
Činnost a úkoly nergetického regulačního úřadu (ERÚ) v oblasti regulace cen tepla, Cenová rozhodnutí ERÚ pro tepelnou energii – základní principy. Vyhlášky ERÚ pro teplárenství. Kontroly v teplárenství.
1030 - 1200
Turbíny a motory v teplárenství
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, novinky v tepelných schématech tepláren s parními, plynovými turbínami a spalovacími motory. Vývojové tendence v kogeneraci a mikro-kogeneraci. Realizace a současné problémy teplárenských soustav. Podmínky pro udržení a rozvoj soustav zásobování teplem. Akumulace a systémové služby.
1200 - 1245
přestávka na oběd
1245 - 1415
Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení.
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D
Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu.
1415
zakončení kurzuOrganizační pokyny:
Datum konání: 13. - 14. 9. 2016
Místo konání: Budova Pražské teplárenské, Partyzánská 7, Praha 7 - Holešovice (salónek v 1. patře)
Ubytování nezajišťujeme!!!
   
Cena včetně 21% DPH pro členy Sdružení:   7 260,-Kč
Cena včetně 21% DPH pro ostatní: 10 890,-Kč
   
Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb. V případě neúčasti se vložné nevrací.
Vložné neplaťte předem, na základě Vaší závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura!!!
   
Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 7. 9. 2016.

 

-->