Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro veřejnost >> Co to je ...

Co to je:

  • Teplárenství
    energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla
  • Dálkové (centralizované) zásobování teplem
    centrální výroba a následný rozvod tepla do míst jeho spotřeby pomocí sítě dálkového zásobování teplem (viz schema)
  • Síť (soustava) dálkového (centralizovaného) zásobování teplem
    soubor vzájemně propojených zařízení (potrubí, předávací stanice,…) sloužící k rozvodu a dodávce tepla ze samostatně stojících zdrojů tepla (teplárny, výtopny) k vytápěným objektům (viz schema)
  • Otopná soustava
    soubor zařízení pro vytápění objektů sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles
  • Soustava teplé vody
    soubor zařízení pro vnitřní rozvod teplé vody (dříve teplá užitková voda - TUV) sestávající z vnitřního rozvodu a spotřebičů (vodovodních baterií)
  • Teplá voda (dříve teplá užitková voda - TUV)
    zdravotně nezávadná voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody.
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)
    sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu. Jestliže vyrábíme elektřinu a teplo společně v kombinovaném cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti jejich oddělené výrobě.
  • Teplárna
    samostatně stojící zdroj tepla, které je vyráběno v kombinovaném cyklu společně s elektřinou a které je dodáváno do sítě dálkového zásobování teplem (viz schema)
  • Výtopna
    samostatně stojící zdroj tepla, které není vyráběno v kombinované výrobě společně s elektřinou a které je dodáváno do sítě dálkového zásobování teplem
  • Špičkový zdroj tepla
    zdroj tepla dodávaného do sítě dálkového zásobování teplem určený pro pokrytí požadavků na dodávku tepla v okamžicích, kdy tyto požadavky nejsou schopny pokrýt běžné zdroje tepla (např. při velkých mrazech). Tento zdroj pracuje s malým ročním využitím instalovaného výkonu (je v provozu pouze občas v závislosti na požadavcích)
  • Parní tepelná síť
    síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosné médium je vodní pára (z důvodů vysokých ztrát jsou tyto sítě postupně nahrazovány horkovodními a teplovodními).
  • Horkovodní tepelná síť
    síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosným médiem je voda o teplotě nad 110 °C.
  • Dvoutrubkový rozvod
    teplá voda je připravována přímo ve vytápěném objektu (dům - byt) v domovní nebo bytové výměníkové (předávací) stanici, tzn. pro přívod tepla stačí pouze dvě trubky (přívodní a vratná - viz schema)
  • Čtyřtrubkový rozvod
    starší typ rozvodu tepla, kdy jsou použity dva sekundární okruhy - okruh s teplou vodou a okruh s topnou vodou. Teplá voda je připravována centrálně (mimo zásobovaný objekt), zpravidla v sídlištní výměníkové stanici, tzn. pro připojení tepla k objektu je třeba 4 trubek (dvě pro topnou vodu a dvě pro teplou vodu - viz schema). Topný okruh bývá v létě mimo provoz.
  • Teplovodní tepelná síť
    síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosným médiem je voda o teplotě do 110 °C
  • Kogenerační motor
    jedna z možných technologií výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu výroby. Jedná se v podstatě o běžný pístový motor, kde jako palivo je použit zemní plyn nebo bioplyn, přičemž vlastní motor slouží k pohonu generátoru vyrábějícího elektřinu a odpadní teplo získané chlazením motoru je použito pro vytápění. (viz schema)
  • Předávací místo
    rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla (např. měřič na patě domu)
  • Předávací (výměníková) stanice
    zařízení pro úpravu parametrů teplonosného média na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů (viz schema)
  • Domovní (bytová) předávací stanice
    předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu nebo bytu: Je připojená pomocí dvotrubkového rozvodu a obvykle obsahuje ohřívací zařízení teplé užitkové vody (viz schema)
  • Měřič tepla
    měřidlo vybavené součtovým počitadlem, které zaznamenává spotřebu tepla
  • Fakturační měřič tepla
    měřič tepla na základě jehož údajů je prováděna fakturace odebraného tepla. Je umístěn na předávacím místě, zpravidla na patě objektu.
  • Poměrový měřič tepla
    měřič tepla, jehož údaje slouží k rozúčtování spotřeby tepla mezi jednotlivé odběratele. Může být umístěn v jednotlivých bytech nebo přímo na jednotlivých otopných tělesech (radiátorech). Protože poměrový měřič slouží pouze k rozúčtování celkové spotřeby tepla, nemusí být cejchován přímo v jednotkách vyjadřujících spotřebu tepla (GJ nebo kWh). Starší formou poměrových měřičů jsou odpařovací poměrové měřiče.
  • Odběrový diagram
    časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem.
  • Tepelné ztráty
    teplo ztracené např. při rozvodu tepla jehož využití je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné. Bývají vyjádřeny v procentech (např. poměr mezi celkovým teplem dodaným do sítě dálkového zásobování teplem z jednotlivých zdrojů a celkovým teplem odebraným ze sítě jednotlivými spotřebiteli)
  • Vnitřní výpočtová teplota
    výsledná teplota, která je průměrem mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou stěn ohraničujících vytápěnou místnost.
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e