Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Přehled dokumentů

   
Bylo nalezeno 439 dokumentů.  
Zobrazuji dokument 1 - 20

 
Dokument se začne stahovat po kliknutí na název.
Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015)
266/2017
Předpis č. 266/2017 Sb.
Nařízení vlády ze dne 24. července 2017 o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
249/2017
Předpis č. 249/2017 Sb.
Zákon ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
236/2017
Předpis č. 236/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
225/2017
Předpis č. 225/2017 Sb.
Zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
205/2017
Předpis č. 205/2017 Sb.
Zákon ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
194/2017
Předpis č. 194/2017 Sb.
Zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
183/2017
Předpis č. 183/2017 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (z textu byly vypuštěny části nesouvisející s energetikou)
152/2017
Předpis č. 152/2017 Sb.
Zákon ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
127/2017
Předpis č. 127/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
103/2017
Předpis č. 103/2017 Sb.
Zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
83/2017
Předpis č. 83/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 17. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
50/2017
Předpis č. 50/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 21. února 2017, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
416/2016
Předpis č. 416/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 13. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
404/2016
Předpis č. 404/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 6. prosince 2016 o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
369/2016
Předpis č. 369/2016 Sb.
Zákon ze dne 19. října 2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
309/2016
Předpis č. 309/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 12. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
266/2016
Předpis č. 266/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 8. srpna 2016, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko -  ekonomických parametrech)
255/2016
Předpis č. 255/2016 Sb.
Zákon ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
190/2016
Předpis č. 190/2016 Sb.
Zákon ze dne 25. května 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e