Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Přehled dokumentů

   
Bylo nalezeno 447 dokumentů.  
Zobrazuji dokument 1 - 20

 
Dokument se začne stahovat po kliknutí na název.
Státní ener­ge­tická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015)
472/2017
Předpis č. 472/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
453/2017
Předpis č. 453/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 14. prosince 2017 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
452/2017
Předpis č. 452/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
437/2017
Předpis č. 437/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 8. prosince 2017 o kritériích pro určení provozovatele základní služby
418/2017
Předpis č. 418/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
330/2017
Předpis č. 330/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 27. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
326/2017
Předpis č. 326/2017 Sb.
Zákon ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
311/2017
Předpis č. 311/2017 Sb.
Nařízení vlády ze dne 11. září 2017 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
266/2017
Předpis č. 266/2017 Sb.
Nařízení vlády ze dne 24. července 2017 o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
249/2017
Předpis č. 249/2017 Sb.
Zákon ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
236/2017
Předpis č. 236/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
225/2017
Předpis č. 225/2017 Sb.
Zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
205/2017
Předpis č. 205/2017 Sb.
Zákon ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
194/2017
Předpis č. 194/2017 Sb.
Zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
183/2017
Předpis č. 183/2017 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (z textu byly vypuštěny části nesouvisející s ener­ge­tikou)
152/2017
Předpis č. 152/2017 Sb.
Zákon ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
127/2017
Předpis č. 127/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
103/2017
Předpis č. 103/2017 Sb.
Zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
83/2017
Předpis č. 83/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 17. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e