Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 2/2019  

 • Jak to všechno s tím uhlím vlastně začalo?
  Pavel Kaufmann
  Doklad o prvním používání uhlí na světě přinesl průzkum Archeo­lo­gického ústavu ČSAV, který v odhalených pravěkých ohništích a popelištích na ostravském vrchu Landek našel v roce 1952 drobné zlomky kamenného uhlí a jeho zkoksovatělé a popelovité součásti. Rozbory potvrdily, že šlo o uhlí vy­chá­ze­jící nedaleko sídliště na povrch. Byl tak získán první důkaz, že neolitičtí lovci před více než 25 000 lety použili pro živení svých ohnišť tohoto "černého kamene".
   
 • České tep­lá­renství pracuje na vizi budoucnosti
  Pavel Kaufmann
  Na konci minulého roku se stal předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela, generální ředi­tel Plzeňské tep­lá­renské, a.s. Zeptali jsme se ho na současný stav českého tep­lá­renství i jeho budoucnost, na ceny tepla a výsledky eko­lo­g­iza­ce tep­lá­ren. Jak vidí ze svého kapitánského můstku nový předseda nej­bližší roky českého tep­lá­renství? Přežije nebo ho čeká rozpad? Jaké nové výzvy před tep­lá­renstvím stojí?
   
 • Nové požadavky na tep­lá­renství ve směrnicích EU
  Martin Hájek
  Na konci prosince 2018 vyšly v Úředním věstníku EU tři le­gis­la­tivní akty, které tvoří základní rámec EU v oblasti podpory obnovi­telných zdrojů energie a úspor energie do roku 2030. Jedná se o revizi směrnice o ener­ge­tické účinnosti, no­vou směrnici o podpoře využívání energie z obnovi­telných zdrojů a přímo použi­telné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě ener­ge­tické unie a opatření v oblasti klimatu. Článek se podrobněji věnuje oběma zmíněným směrnicím.
   
 • Schválení nových BAT pro ener­ge­tické využití odpadů se blíží
  Jiří Vecka
  Další milník v rámci procesu revize environ­mentálních požadavků na provoz zařízení na ener­ge­tické využití odpadů byl splněn v únoru 2019. Poslední krok v procesu a zároveň finální schválení nových emisních limitů by měl proběhnout v červnu 2019 s následnou aplikací zhruba od 2. poloviny roku 2023. Již v současné době však dle dat ČHMÚ a CENIA představují tato zařízení v ČR zcela marginální podíl na emisích znečišťujících látek.
   
 • Nižším nákladům na bydlení pomáhají i teplé zimy
  Pavel Kaufmann
  Český statistický úřad v březnu prezentoval výsledky šetření Příjmy a životní podmínky domácností. Většina domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s menšími obtížemi. Podíl nákladů na bydlení, se během posledních pěti let snižoval, protože příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich náklady na bydlení. Dalším faktorem je oteplování. Letošní topné období od září do května zima bude asi nej­teplejší za posledních 10 let.
Vyšlo 17. 4. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e