Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 6/2019  

 • Látky, které vytvářely ozono­vou díru, jsme nahradili agresivními skleníkovými plyny
  Pavel Kaufmann
  Rozsah ozonové díry nad Antarktidou byl letos nej­menší za uplynulých 30 let. Ozonová vrstva by se mohla obnovit nad severní polokoulí ve 30. letech a nad jižní polokoulí v polovině 21. století. Chlor-fluorované ­uh­lo­vodíky (CFC), které zakázal používat Montrealský protokol z roku 1986, ale byly nahrazeny hydro-fluorovanými ­uh­lo­vodíky (HFC), které nemají na ozono­vou vrstvu takový decimující vliv. Jsou však skleníkovými plyny s tisícinásobným potenciálem globálního oteplování oproti oxidu uhličitému. Smlouva podepsaná v Kigali v roce 2016 má stejné ambice jako Montrealský protokol - výrazné omezení škodlivých HFC.
   
 • V Evropské unii je zpoplatněna jen necelá polovina emisí skleníkových plynů
  Jiří Vecka
  Evropská komise na konci října 2019 zveřejnila hodnotící zprávu o boji se změnami klimatu v rámci zemí Evropské unie. Je opravdu nastavena klimatická politika Evropské unie správně? A jak na mezinárodní vývoj reaguje národní politika ČR? Podle hodnocení Evropské komise celko­vé emise skleníkových plynů v zemích Evropské unie v roce 2018 klesly meziročně o 2 % a dosáhly tak nej­nižší úrovně od roku 1990, cíl pro rok 2020 na úrovni mínus 20 % tedy bude s nej­vyšší prav­dě­po­dob­ností splněn. V porovnání s rokem 1990 byly totiž emise v roce 2018 nižší už o 23 %.
   
 • Teplárenství musí umět zákazníkům prodat, co nabízí pro budoucnost
  Pavel Kaufmann
  Teplárny se musejí postupně přizpůsobovat přís­nějším emisním limitům. Nároky regulace obnášejí nemalé finanční investice a ceny tepla zatěžují náklady na povolenky. Rostoucí cena tepla pak může vést k odpojování zákazníků. Na druhé straně se tep­lá­renství nemá za co stydět, naopak. Vše co dnešní tep­lá­renství s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, s akumulací energie, s podpůrnými službami přenosové soustavě a dalšími aktivitami nabízí, jasně zapadá do evropské koncepce progresivní a moderní ener­ge­tiky ohleduplné k životnímu prostředí a vstřícné ke svým zákazníkům.
   
 • Náklady na bydlení aktuálně podle ČSÚ a srovnání za uplynulé čtvrtstoletí
  Pavel Kaufmann
  Pro většinu domácností jsou podle průzkumu Českého statistického úřadu nej­výraz­nější položkou rodinného rozpočtu náklady spojené s bydlením. Do výdajů za bydlení je zahrnuto nájemné či příspěvek do fondu oprav, tedy úhrada za užívání bytů v osobním vlastnictví, dále pak výdaje za energie, vodné a stočné a služby. Nezapočítávají se sem náklady na pořízení bydlení, splátky hypotéky, ani náklady na běž­nou údržbu či rekon­struk­ci. Nejlevněji se bydlelo lidem ve vlastním domě, pak v bytě v osobním vlastnictví a v družstevním bytě. Výrazně hlouběji museli sáhnout do peněženek lidé bydlící v nájemních bytech.
   
 • Po sedmi letech jsme se znovu zeptali v anketě na váš vztah k ZEVO
  Pavel Kaufmann
  „Byli byste v zájmu konce skládkování směsného komunálního odpadu ochotni ak­cep­tovat existenci moderního zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů v blízkosti vašeho bydliště?“ Na výběr byly opět čtyři odpo­vědi - Ano; Ano, ale pouze v případě, že by se mi snížila cena, kterou platím za teplo; Ano, ale pouze v případě, že by se mi snížily poplatky za svoz komunálního odpadu; Ne, v žádném případě. Podobnou anketní otázku i odpo­vědi jsme vám položili už v roce 2012. Zajímalo­ nás, zda se nějak podíl odpo­vědí a názor čtenářů časopisu 3T změní. Výsledek nás překvapil.
Vyšlo 19. 12. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e