Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2018

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Teplo pro Thermalium Lázní Teplice

ČEZ Teplárenská, a.s.

Dodávky tepla ČEZ Teplárenská v severo­českých Teplicích vzrostou o 7500 GJ. Od loňského prosince zde dodává ČEZ Teplárenská tepelnou energii do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což znamená navýšení dodávky pro Lázně Teplice o 6 000 GJ ročně. Teplo bez starostí pak zahřeje nově nej­en fanoušky a sportovce na zimním stadionu, ale bude využito také pro ubytovnu pro 30 lidí, která je v jeho areálu. Zimní stadion byl vybudován v těsném sousedství teplické sportovní haly, kam již ČEZ Teplárenská teplo dodává.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Využití tepla obnovitelných zdrojů v Přešticích

SYSTHERM s.r.o.

Netradiční technické řešení pro malé soustavy uplat­nil plzeňský SYSTHERM v Přešticích. Propojil do nové jednotné sítě tří původně sa­mo­stat­né zdroje tepla. Tím je zajištěna vysoká variabilita zdrojů a distribuce tepla z libovolného zdroje s ko­ge­ne­račními jednotkami. Vedle úspor z propojení soustav a zvýšení odběru tepla z ko­ge­ne­race je další úsporou snížení spo­třeby zemního plynu navýšením dodávek tepla vyráběného v ko­ge­ne­račních jednotkách z bioplynu. Ke snížení tepelných ztrát v rozvodech přispěla zejména instalace nových objektových předávacích stanic.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích

Pražská teplárenská a.s.

V oblasti Prahy 7 Holešovice a Bubeneč ukončila vloni po 118 letech Pražská tep­lá­renská provoz parní sítě. Nové horkovody, které ji nahradily, jsou výrobně i techno­­lo­gicky jednodušší, pro klienty komfort­nější a mají poloviční ztráty. Zároveň napojily lokalitu na Pražskou tep­lá­renskou soustavu, propojenou s moderním zdrojem tepla v Elektrárně Mělník. Projekt začal v roce 2011, kdy byl horkovod do uvedených lokalit protažen raženou štolou pod Vlta­vou u Libeňského mostu. Pražská tep­lá­renská při tomto projektu vyměnila 25 km tepelných tras bez nároku na investiční dotace.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Ekologizace výtopny Samoty

Teplárna Písek, a.s.

Mazutová ko­telna Samoty se využívala jako záložní zdroj Teplárny Písek. Teplárna ji odstavila a v uvolněné výtopně instalovala moderní plynový ko­tel s podstatně nižšími emisemi znečišťujících látek. Po vy­hod­no­cení eko­nomiky provozu počítá teplárna s tím, že bude plynový ko­tel používat nej­en při provozních špičkách, ale že bude v přechodném období snížené spo­třeby tepla od května do října nahrazovat v tep­lá­renské soustavě v Písku výkon uhelného kotle.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Program dlouhodobého partnerství se zákazníky

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (skupina MVV Energie CZ)

Projekt věrnostního programu nabídla v roce 2018 svým odběra­telům ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ. Věrnostní program je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky z řad domácností i ostatních skupin zákazníků, kterých se do programu během roku zapojilo 84 %. Dlouhodobé partnerství díky stabil­iza­ci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro eko­nomicko-technický rozvoj zdrojů a tepelné soustavy v České Lípě. Největší odběra­tel tepla, Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, se pak na podzim stal dalším akcionářem ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni

ČEZ Teplárenská, a.s.

ČEZ Teplárenská začala na podzim 2018 novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice poprvé dodávat tepelnou energii na vytápění skleníků. Odběra­tel si tepelnou energii přeměňuje na teplo, kterým vytápí v Dolní Lutyni skleníky pro pěstování zeleniny, a na teplou vodu. Elektrickou energii pro skleníky dodává přímým kabelem Elektrárna Dětmarovice. Dodávky tepla se budou postupně zvyšovat. Do roku 2027 se v Dolní Lutyni počítá s ně­ko­li­ka­násobným rozšířením dnešní plochy skleníků. S dodávkou tepla pro skleníky bude ČEZ Teplárenská pokračovat i u dalších elektráren ČEZu.

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Připojení bytového komplexu a sportcentra v Pardubicích

Elektrárny Opatovice, a.s.

Dva sousedící projekty v centru Par­du­bic s celko­vým výkonem 1,4 MW a roční spo­třebou tepla 5 200 GJ připojila v roce 2018 na soustavu zásobování teplem Elektrárna Opatovice. První z nich je bytový komplex Rezidence Na Spravedlnosti, který zahrnuje 275 bytových jednotek a 19 nebytových prostor. V roce 2018 bylo zahájeno temperování objektů bytového komplexu. Druhý připojený objekt je sousední polyfunkční dům Juniorcentrum Rokycanova. Ten je určený převážně pro volnočasové sportovní vyžití. V objektu jsou však i 3 horní patra bytovými jednotkami pro trvalé bydlení.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Teplo pro nový pavilon Nemocnice České Budějovice

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárně České Budějovice se stále úspěšně daří eliminovat snížení spo­třeby tepla vlivem zateplování a dalších úsporných opatření připojováním nových odběra­telů. Největším připojením byl v minulém roce nový pavilon Nemocnice České Budějovice - pavilon A, psychiatrie, s plánovaným odběrem 5 400 GJ tepla ročně. Jen v roce 2018 se Teplárně České Budějovice podařilo připojit nové zákazníky s celko­vým součtem odběrů 27 000 GJ tepla. To odpo­vídá roční spo­třebě téměř 1100 bytů. Portfolio připojených zákazníků je však daleko širší než jen bytové odběry.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Elektřina pro sídliště z kogenerační jednotky

OPATHERM a.s. (skupina MVV Energie CZ)

Svým stávajícím odběra­telům tepla v Opavě-Kylešovicích společnost OPATHERM nově nabízí i zásobování elektřinou z ko­ge­ne­rační jednotky o výkonu 200 kW, vybudované přímo v jejich čtvrti. Dodávka elektřiny odběra­telům v okolí výrobny přes lokální distribuční soustavu s vnořenou ko­ge­ne­rační jednotkou snižuje náklady na výrobu a distribuci. OPATHERM tak může garantovat atraktivní cenu. Řešení je platformou pro další inovativní služby. Například chytré elektro­měry a přehled spo­třeby, solární panely, nabíječky pro elektro­mobily či vysoko­rychlostní internetové připojení.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Integrované energetické centrum Červený mlýn

Teplárny Brno, a.s.

V teplárně Červený mlýn bylo od začátku jejího provozu v roce 1999 možné část tepla přechodně uložit do teplovodního akumulátoru. V roce 2016 bylo rozhodnuto o přestavbě nepoužívané nádrže topného oleje na druhý akumulátor a o následné výstavbě elektro­dového kotle. Po dokončení přestavby akumulátoru byla zahájena výstavba elektro­dového kotle. Zprovozňování a první zkoušky proběhly v srpnu a září 2018. Po dostavbě je paroplynový cyklus s rozšířeným systémem akumulace tepla a elektro­dovým kotlem schopen nabídnout širší pásmo sekundární regulace pro rozvod elektřiny.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Náhrada parovodů efektivnějšími teplovody v Pelhřimově

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ)

Společnost IROMEZ nahradila moderním teplovodem přes 2,5 km parovodu, který vytápěl od 60. let více než polovinu Pelhřimova. Nové potrubí snižuje tepelné ztráty v primární síti až o třetinu. Výměna parovodů navázala na vybudování nového centrálního výměníku o výkonu 25 MW a úpravy sekundárních sítí. Díky nižší potřebě vyráběného tepla byla po dokončení rekon­struk­ce odstavena ko­telna Hodějovická, která spalovala topný olej. Dodávky tepla v Pelhřimově zajišťuje už jen ko­telna K2 U Agrostroje, která spaluje biomasu. Projekt přinese roční snížení ztrát o 20 000 GJ.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Výměna parovodů: „Písek – Horkovod Východ“

Teplárna Písek, a.s.

Výměnu další části parovodů za horkovody v rámci projektu „Písek - Horkovod Východ“ dokončila vloni Teplárna Písek. Zrušeno bylo 2243 metrů tras parního potrubí a nově položeno bylo 2883 metrů horkovodních tras s instalací 54 nových kompaktních předávacích stanic pro 2046 domácností. Přínosem výměny je roční úspora více než 20 tisíc GJ tepla. Do konce roku 2020 by mělo být na nové horkovodní rozvody v Písku v rámci navazujícího projektu přepojeno dalších 4840 bytů a 4,3 km tras parního potrubí nahradí přes 6 km nových horkovodů. Dokončení konverze přinese úsporu dalších 32 600 GJ tepla ročně.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Nový odlučovač prachu pro biokotelnu v Plané

TENZA, a.s.

Biomasová ko­telna v Plané u Mariánských Lázní se dvěma „zelenými“ kotli slouží obyva­telům města od roku 2007. S ohledem na zpřísňující se požadavky na bezpečné a eko­lo­gické provozování rozhodlo vedení města po deseti letech provozu o instalaci nového elektro­statického odlučovače tuhých znečišťujících látek. Ten zajistí i do budoucna splnění přísných eko­lo­gických norem u zařízení, které zásobuje teplem dvě městská sídliště. Elektrostatický odlučovač prachu, který je v provozu od července 2018, byl umístěn vně ko­telny na spalinové potrubí stávajících biomasových kotlů.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Snížení emisí dusíku v Elektrárně Třebovice

Veolia Energie ČR, a.s.

Parní ko­tel K13 Elektrárny Třebovice úspěšně prošel vý­znam­nou rekon­struk­cí. Jejím výsledkem je více než pětinásobné snížení emisí oxidů dusíku (NOx) z původního limitu 1100 mg na hodnotu pod 200 mg/m3. Po rekon­struk­ci ohniště, která přinesla snížení teploty spalování, byly vyměněny práškové uhelné hořáky za nízkoemisní a seřízeno spalování. Posledním krokem byla instalace vstřiku 40% roztoku močoviny do spalovací komory, čímž dochází k další redukci NOx. Eko­lo­g­iza­ce parního kotle K13 proběhla za plného provozu zdroje při zajištění veškerých dodávek tepla i elektřiny.

Fotografie projektu
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Praha v barvách - renovace výměníkových stanic formou graffiti

Pražská teplárenská, a.s.

Pražská tep­lá­renská se rozhodla skoncovat s vandalismem a zároveň zvelebit nevzhlednou šeď výměníků tepla. V rámci projektu „Praha v barvách“, bylo vloni renovo­váno formou graffiti 14 výměníkových stanic a byla uspořádána řada doprovodných akcí. Pražská tep­lá­renská zahájila spolu­práci s graffiti umělci, kteří začali betonové stanice zkrášlovat velko­formátovými malbami, a pořádat workshopy pro děti a mládež. Cílem projektu je kultivovat veřejný prostor a podporovat talentované výtvarníky. Vloni byla navázána spolu­práce i se zahraničními umělci, například ze Španělska či Vietnamu.

Fotografie projektu
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Zákaznická podpora při přechodu zákazníků na horkou vodu

Teplárny Brno, a.s.

V roce 2010 zahájily Teplárny Brno výměnu zastaralých parovodů za moder­nější horkovody. Pro odběra­tele znamená změna topného média le­gis­la­tivní povinnost přizpůsobení svého odběrného zařízení. Proto se teplárna snaží co nej­více zákazníkům pomoci jak s přípra­vou a samotnou real­iza­cí rekon­struk­cí, tak s finanční podporou, kterou nabízí v rámci jednoho z obchodních pro­duk­tů. Každý zákazník si nakonec volí sám z nabízených možností a rekon­struk­ci svého techno­­lo­gického zařízení realizuje buď indivi­duálně „po vlastní ose“, nebo využívá výhodnou spolu­práci s teplárnou.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e