Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2017

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem

Elektrárny Opatovice, a.s.

Připojení vojenských objektů pardubického letiště na soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice, a.s. (EOP) bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální ko­telny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Složitost projektu dokazuje nutnost výstavby horkovodu v délce 600 metrů až k letišti pod železniční tratí i silnicí I. třídy. Velké investiční náklady budou v budoucnu kompen­zovány vysokým odběrem tepla. Plánovaných 20 000 GJ za rok odpo­vídá průměrné roční spo­třebě tepla zhruba 800 domácností. Z pohledu EOP se jedná o nej­větší připojení za poslední roky.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn

Teplárny Brno, a.s.

Na provozu Červený mlýn vzniklo unikátní technické dílo, nej­větší systém akumulace tepla do horké vody, který v objemu 9900 m3 vody dovolí přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie získané provozem teplárny. To je asi tolik, kolik by stačilo na pokrytí roční spo­třeby tepla pro 50 bytů nebo denní spo­třeba pro 17 000 domácností s 50 000 obyva­teli. Teplo lze akumu­lo­vat jak z vlastní techno­­lo­gie tep­lá­ren, tak z tepelné sítě, tedy i z dalších tepelných zdrojů, jako je pro Teplárny Brno například zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů SAKO Brno. Akumulace umožní využít veškeré teplo ze spalovny SAKO, s níž teplárny úzce spolu­pracují, aniž by SAKO muselo omezovat výrobu, a v době zvýšených požadavků se teplo z akumulátorů okamžitě uvolní do soustavy vytápění.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Teplárna České Budějovice, a.s.

Cílem projektu za 10 milionů korun bylo dosažení ener­ge­tických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Původní parovodní úsek dlouhý 856 metrů byl vyměněn za nový horkovodní a zkrátil se na 332 metrů s tím, že byly zachovány všechny původní odběry. Díky této optimal­iza­ci došlo k roční úspoře 2539 GJ primární energie. Dosluhující parovody byly nahrazeny novým horkovodním před­izo­lovaným potrubím a tři původně parní výměníkové stanice: Bio­lo­gické centrum Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita a Přírodovědecká fakulta, byly zrekon­struovány na médium horká voda/teplá voda. Nový horkovod a přechod z páry na horkou vodu vedly ke snížení tepelných ztrát v potrubí o 78 % oproti výchozímu stavu.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná

Veolia Energie ČR, a.s.

Eko­lo­g­iza­ce Teplárny Karviná začala v roce 2013 a stála 650 milionů korun. Výsledkem je snížení oxidů síry vypouštěných do ovzduší o tři čtvrtiny a oxidů dusíku a prachu o polovinu. Množství škodlivin se tak snížilo o stovky tun ročně a významně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Při denitrifikaci byl u kotlů K1 až K4 upraven spalovací proces instalací nízkoemisních hořáků a seřízením spalovacího vzduchu a do kouřových plynů je dávkována směs vody a močoviny. Při reakci se rozloží oxidy dusíku na jednotlivé molekuly dusíku a vody. Odsíření bylo v teplárně real­izo­váno polosuchou metodou dávkováním CaO ve společném odsiřovacím reaktoru umístěném za kotly. Tkaninový filtr u odsiřovacího reaktoru také výrazně snižuje emise prachu.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj SZT v Pelhřimově

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ)

Unikátní projekt věrnostního programu pro zákazníky dodava­tele tepla, jenž úspěšně real­izo­vala pelhřimovská teplárna IROMEZ, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny z řad domácností i ostatních skupin zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabil­iza­ci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro technicko-eko­nomický rozvoj teplárny. Právě jistota víceletých odběrů, podpora Města Pelhřimov a posílení schopnosti zajistit návratnost investic přináší zákazníkům možnost čerpat benefity za věrnost a teplárně další rozvoj sítě centrálního zásobování teplem. V rámci souběž­ného projektu GreenNet tak společnost provede rekon­struk­ci většiny primárních rozvodů a parní potrubí vymění za efektiv­nější teplovodní. IROMEZ, jež vyrábí teplo z eko­lo­gické biomasy, tím sníží tepelné ztráty soustavy CZT o 35 %.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem

ČEZ Teplárenská, a.s.

Společnost ČEZ Teplárenská připojila na soustavu zásobování teplem v Ústí nad Labem nového zákazníka, který dosud pro vytápění objektu a ohřev vody využíval tři tepelná čerpadla vzduch/voda v kombinaci s elektro­ kotlem a solárními panely. Společnost SCANIA Ústí nad Labem nebyla s jejich provozem spokojena, jelikož neposkytovala komfort ve vytápění. V zimním období při venkovních teplotách pod nulou pracovali mecha­nici v dílnách při plném vytápění tepelnými čerpadly v teplotách do 16 °C. S každým otevřením vrat a najetím kamionu do servisu pak do­chá­ze­lo k dalšímu poklesu teploty v dílnách. Zákazník byl před rozhodnutím obměny tepelných čerpadel, která po třinácti letech provozu dožila. Dokázal si spočítat, kolik peněz by byl nucen investovat do obnovy tepelných čerpadel a zvolil si eko­nomicky výhod­nější a komfort­nější způsob vytápění ze soustavy zásobování teplem Teplárny Trmice.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Připojení bytových domů v lokalitě Praha – Stodůlky na soustavu zásobování teplem

Veolia Energie ČR, a.s.

Developerská společnost Central Group v novém projektu v Praze - Stodůlkách volila mezi výstavbou sa­mo­stat­ných zdrojů tepla a možností připojit se na soustavu centrálního zásobování teplem. I přes fakt, že bylo nutné v rámci projektu vyčlenit prostor pro vedení nového teplovodního rozvodu a zajistit související koordinace inženýrských sítí, klient zvolil připojení se na soustavu dálkového vytápění. V rámci výstavby 330 nových bytů v deseti bytových domech v lokalitě Praha - Stodůlky vybudovala společnost Veolia Energie 700 metrů dlouhý nový teplovod (před­izo­lované potrubí a přípojky k objektům) a deset kompaktních předávacích stanic pro zajištění komfortního, moderního a eko­lo­gického zásobování tepelnou energií.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Připojení haly v průmyslové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť

Veolia Energie ČR, a.s.

Další z řady úspěšných obchodních projektů ve spolu­práci s dlouholetým partnerem CTP Invest tentokrát v Průmyslové zóně Nové Pole v Karviné. Tímto připojením na horkovodní síť, které dostalo přednost před plynovými infrazářiči, je využita tepelná kapacita v horkovodním přivaděči a zároveň se potvrzuje ohromný potenciál technického řešení sítí. Klient dostává čisté teplo bez starostí a může se plně věnovat svému hlavnímu businessu. Společnými silami se ener­ge­tické skupině a investorovi nové haly podařilo přesvědčit nadnárodní společnost o výhodách napojení na systém dálkového tepla. Stavbu horkovodní přípojky 2 x DN100 v délce 82 m, dodávku horkovodní předávací stanice a měřicí techno­­lo­gie, včetně přípravy, dodava­tel zvládl během tří měsíců. Výsledné efektivní a rychlé řešení je výhrou pro všechny tři strany. Společnost Veolia Energie ČR do nové haly o ploše 26 000 m2 dodává zhruba 9000 GJ tepla ročně.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Modernizace tepelného hospodářství v Prostějově s využitím kogeneračních jednotek

ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.)

Vytápění domácností, škol i dalších budov v Prostějově prochází díky aktivitě Domovní správy Prostějov (DSP) vý­znam­nou proměnou. Velko­u část provozu tepelného hos­po­dář­ství nyní zajišťují čtyři moderní ko­ge­ne­rační jednotky s celko­vým výkonem přesahujícím 4,5 MWe, které instalovala a následně bude také provozovat společnost ČEZ Energo, dceřiná společnost skupiny ČEZ ESCO která do nich investovala 106 milionů korun. Vedle toho DSP zajistila i výměnu kotlů. Díky této modern­iza­ci ko­telen a spolu­práci s ČEZ Energo se řadí Domovní správa Prostějov se stávající předběž­nou cenou 481 Kč/GJ s DPH k nej­lev­nějším v regionu a každá domácnost tím ušetří několik tisíc korun za rok. Při této ceně tepelné energie se už nevyplatí výstavba vlastní domovní plynové ko­telny, což byl i jeden z hlavních cílů modern­iza­ce tepelného hos­po­dář­ství v Prostějově.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech – I. etapa

Dukovanská teplárenská s.r.o.

Nová bioko­telna se sousta­vou zásobování teplem v Dukovanech (860 obyva­tel) v rámci první etapy vytápí 50 rodinných domků, bytové domy, mateřskou školu, místní zámek a sportoviště, výrobní provozovny a dům s pečova­telskou službou. Vytápěné objekty byly osazeny moderními předávacími stanicemi tepla. V teplárně je instalován ko­tel o výkonu 1,5 MW spalující dřevní štěpku. Stejný typ bude osazen i během druhé etapy, aby dodával teplo pro dalších 150 rodinných domů, základní školu, obecní úřad a společenská budovu. Provoz eko­lo­gického zdroje přinese obyva­telům i obci značné úspory, protože se zde dosud topilo drahou elektřinou, nebo uhlím. Teplárna tak vyčistí ovzduší, a cena dálkového tepla z teplárny klesne z až 800 Kč/GJ za elektrické vytápění o více jak polovinu.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice

EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.)

Rekon­struk­ce v Lázních Luhačovice se týkala ener­ge­tické infrastruk­tury zásobující teplem 13 objektů od ho­telů přes dětské léčebny až po Lázeňské divadlo. Investice za 68 milionů korun zajistí pro Lázně Luhačovice spolehlivější chod tepelného hos­po­dář­ství i jeho výrazně úspor­nější provoz. Úspora nákladů za energie by měla dosáhnout zhruba 3 milionů korun ročně. Přechod z parovodního vytápění na úspor­nější teplovodní si vyžádal renovaci celé tepelné sítě (jen délka páteřních rozvodů je 3 kilometry), vnitřních rozvodů a otopných těles, stejně jako přestavbu kotlů. Jedenáct objektů bylo osazeno novými předávacími stanicemi. Centrální ko­telna byla vybavena ko­ge­ne­rační jednotkou (999 kWe a 1274 kWt), která ročně zajistí dodávku 15 850 GJ tepla.

Fotografie projektu
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna

Teplárny Brno, a.s.

V rámci konverze parovodů na horkovody v Brně bylo v roce 2017 dokončeno vyvedení tepelného výkonu ze zdroje SAKO Brno do horkovodů Líšeň, Vinohrady a Juliánov. Položeno bylo přes 2,6 km nového horkovodu a vybudována nová horkovodní výměníková stanice ve zdroji SAKO Brno o výkonu 56 MW. Dále byla provedena přestavba parovodu na horkovod (4,2 km) v centru města a novým horkovodem byla vystrojena další část hlubinných kolektorů. Na nové horkovody bylo přepojeno 32 odběrných míst, například Národní (Mahenovo­) divadlo Brno, Janáčkovo divadlo, Masarykova univerzita, DRFG aréna (bývalá Hala Rondo), Zimní stadion Krasohala, Ústavní soud, sídlo krajského úřadu a 45 bytových domů. Na Kolišti byl rovněž instalován parní vyvíječ pro techno­lo­gii prádelny.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti

CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ)

Pro snížení emisí oxidů síry instalovala v roce 2017 společnost CTZ zařízení využívající aditivní metodu odsíření s dávkováním suchého sorbentu do komor kotlů. Do systému ko­telny Mařatice bylo doplněno silo aditiva společně s osazením provozních zásobníků a potrubní přepravy do provozních zásobníků. Úpravami prošly rovněž všechny čtyři kotle. Do kotlů K1 až K3 byly instalovány „rozptylovače“ aditiva a šnekové dopravníky aditiva s injektorem do potrubí recirkulovaných spalin. Na ko­tel K4 byl instalován šnek a svodky před podavače paliva pro přimíchávání aditiva. Tato opatření přinesou snížení emisí síry zhruba o 40 %. Zdroj tak splní s rezer­vou přís­nější emisní limity a přispěje ke zlepšení životního prostředí v Uherském Hradiště a okolí.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích

Pražská teplárenská a.s.

Účelem nového horkovodního tepelného zdroje THOL4 v areálu teplárny Holešovice, je zajišťovat špičkový a záložní výkon pro místní horkovodní soustavu. Zdroj umožňuje i reverzní dodávku do propojené Pražské tep­lá­renské soustavy (PTS) a podílet se tak na pokrytí systémové špičky v PTS. Zdroj je nízkoemisní s celko­vým příkonem v palivu 49 MWt. Každý ko­tel je osazen dvojicí “Ultra LowNOx“ mono­blokových hořáků s protihlukovými kryty. Kotle mají integrovaný eko­nomizér, díky němuž je účinnost kotlů až 97 %. Vybaveny jsou systémem udržování v teplé záloze zpětným prohřevem topnou vodou z horkovodu, což umožňuje rychlé najetí kotle bez ztrát zatápkou. Součástí ko­telny je místnost chemické úpravny vody a čerpací stanice pro distribuci tepla do soustav horních a dolních Holešovic.

Fotografie projektu
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Chytré teplo – nová služba pro zákazníky

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pilotní projekt byl real­izo­ván v budově magistrátu ve Škroupově ulici v Plzni. Tuto no­vou službu - Zónová regulace a monitoring energie budov - pro zákazníky Plzeňská tep­lá­renská nazývá „SMART TEPLO“, tedy Chytré teplo. Ekonomicky je pojata jako takzvaná „terciální cena tepla“. Na jedné straně dochází v budovách k výrazné úspoře dodané tepelné energie z teplárny (při pilotním projektu v magistrátní budově v roce 2017 došlo k úspoře energie téměř o pětinu - 20 %). Na druhou stranu však zákazníci za tuto službu platí, což částečně vyrovnává pokles tržeb teplárny při úsporách. K efektiv­nějšímu využití vyrobené energie jsou tak motivovány obě strany dodava­telského vztahu, jak odběra­tel, tak výrobce tepelné energie. Obě strany se také dělí o dosažené úspory.

Fotografie projektu
Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla

Severočeská teplárenská, a.s.

Vzhledem k obchodované komoditě je u tep­lá­ren téměř nemožné přiblížit se k cílovému publiku, neboť komunikace probíhá převážně s distribučními partnery. Jednou z možností přímého kontaktu je věrnostní program. Ten pod názvem “Dáváme víc než jen teplo …” zavedla Severočeská tep­lá­renská v říjnu 2017, kdy všem odběra­telům zaslala obálku s průvodním dopisem a slevovými kupóny na zvýhodněné nákupy pro­duk­tů a služeb převážně regionálních partnerů. Zasílání slevových kupónu bude pokračovat čtvrtletně při registraci zákazníka na webu společnosti. Aby se zvýšila motivaci odběra­telů k registraci, vyhlásila spolu­ s prvním kolem Severočeská tep­lá­renská soutěž „Cesta za teplem”. Registrovaní zákazníci byli automaticky zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e