Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2016

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a rozvoj soustav zásobování teplem

Využití tepla z bioplynové stanice pro obec Kladruby u Rokycan

SYSTHERM s.r.o.

Kladruby jsou malá obec se zástavbou rodinných domů a nezbytnou občanskou vybaveností. Na jednáních představi­telů obce s maji­telem zemědělského závodu Kladrubká a.s. došlo k dohodě o využití zbytkového tepla z místní bioplynové stanice pro zásobování obce. Kogenerační zdroj, který v ní spaluje bioplyn, má zbytkové teplo z chlazení motoru a spalin 1039 kW. Využíván byl ale pouze z jedné desetiny a 940 kW zbytkového tepla bylo mařeno. Pro obec byla vybudována soustava s teplovodními rozvody a dvěma tepelnými akumulátory (16 m3). Do každého domu byla osazena předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody. Z 58 objektů v obci se připojilo na nové rozvody z plastových před­izo­lovaných trubek v délce 1,3 km přes 80 % staveb. Projekt vytěsnil neeko­lo­gické zdroje tepla na pevná paliva.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Využití tepla z odpadu pro zásobování domácností a výrobu elektřiny

Plzeňská teplárenská, a.s.

Závod na ener­ge­tické využití komunálního odpadu ZEVO Plzeň představuje moderní a eko­lo­gický provoz, který využívá energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu k výrobě tepla pro potřeby soustavy zásobování teplem v Plzni a elektřiny dodávané do rozvodné sítě. Zařízení stálo 2,1 miliardy, další stamiliony byly investovány do nového šestikilome­tro­vého tepelného napáječe a kabelu pro vyvedení elektřiny. Zařízení ročně na energii dokáže přeměnit 95 000 tun odpadu z Plzeňského kraje, kde ho vzniká kolem 250 000 tun. ZEVO za­měst­nává 36 lidí a za ho­dinu dokáže spálit přes 12 tun odpadu s výhřevností mezi 7 až 14 MJ/kg. Veškerý zisk z prodeje energií a plateb za odpad půjde do provozu, obnovy a servisu zařízení.

Fotografie projektu
Oceněný projekt
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Komplexní ekologizace teplárenského zdroje

Elektrárny Opatovice, a.s.

Zdroj zásobuje teplem 60 000 domácností a další odběra­tele zejména v Par­du­bicích, Hradci Králové a Chrudimi. V rámci eko­lo­g­iza­ce zdroje za 2,7 miliardy korun byl proveden retrofit čtyř kotlů a zavedena primární a sekundární opatření pro snížení emisí oxidů dusíku. Pokračováním eko­lo­gického programu byla výměna stávajících elektro­odlučovačů za nové tkaninové filtry. Posledními dvěma velkými projekty byly rekon­struk­ce stávajícího odsíření a rekon­struk­ce komína. Rekon­struk­ce odsíření zahrnovala výstavbu d­vou zcela nových odsiřovacích linek, zvýšení kapacity vápencového hos­po­dář­ství a výrobny stavebních hmot. Z důvodu změny parametrů spalin z nového odsíření musela být provedena rekon­struk­ce komína na takzvaný „mokrý“ komín, který umí odvádět spaliny o nižší teplotě (60 °C).

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a rozvoj soustav zásobování teplem

Zvýšení komfortu dodávek tepla do bytových domů v Táboře

BYTES Tábor s.r.o.

Rekon­struk­ce 900 metrů teplovodů a výstavba domovních předávacích stanic (DPS) v lokalitě Ústeckého předměstí završila postupný přechod distribuce tepla v Táboře. 30 let starý čtyřtrubkový systém v kanálovém neprůlezném provedení byl nahrazen d­voutrubkovým s možností regulace spo­třeby tepla přímo v objektech za pomocí dálkově ovládaných DPS. Akce se dotkla bytových domů s téměř 600 byty. Z 27 DPS jich BYTES Tábor postavil 18 a 9 si jich na vlastní náklady pořídila jednotlivá SVJ. Roční potenciál snížení spo­třeby primární energie hnědého uhlí v teplárně je 549 MWh (1976 GJ) což přinese úsporu 186 t emisí CO2.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a rozvoj soustav zásobování teplem

Přepojení vily Tugendhat na nový horkovod

Teplárny Brno, a.s.

Při konverzi parovodů na horkovody byla v roce 2016 dokončena přestavba parního propoje DN 500 mezi provozy Tepláren Brno Špitálka a Červený mlýn. Přestavba 3,7 km parovodu začala v roce 2014 vystrojením hlubinného kolektoru. V letech 2015 a 2016 byla provedena náhrada zbylého vedení v železobetonovém kanále. Výstavba nového horkovodu si vyžádala i úpravu a posílení stávajících horkovodních čerpacích stanic na obou provozech. Při přestavbě byly přepojeny na horkovod i dvě nemocnice (Fakultní dětská nemocnice a Surgal Clinic) a architektonický klenot vila Tugendhat, která je památkou UNESCO.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Zásobování obce a hradu Bouzov teplem z nového Energobloku ORC

B:POWER, a.s.

Energoblok ORC (150 kWe + 900 kWt) vyrábí elektřinu a teplo z biomasy prostřednictvím horkovodního kotle. Unikátnost celé techno­­lo­gie spočívá v její „malé“ velikosti. To dává provozova­teli možnost využít elektrickou energii primárně pro pokrytí spo­třeby v místě bez nutnosti zásadního prodeje do sítě elektrické energie. Samotné množství dodávaného tepla se řeší podle potřeby a požadavků vytápěné lokality. Připojená soustava zásobování teplem v Bouzově má přes 150 odběrných míst a je na ní připojeno 95 % objektů a bytových domů v obci, včetně části areálu hradu Bouzov.

Fotografie projektu
Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Modernizace teplárny v Králově Dvoře s využitím kogeneračních jednotek

innogy Energo, s.r.o.

Kompletní rekon­struk­ce a rozšíření dosavadního provozu zvýšilo spolehlivost dodávek elektřiny a tepla do 5000 domácností v Králově Dvoře a Berouně. Do původní výtopny byl instalován nový horkovodní ko­tel (2,2 MWt) a dvě ko­ge­ne­rační jednotky (1,56 MWe + 1,709 MWt). Modern­iza­cí teplárny a části rozvodů se snížily tepelné ztráty při výrobě i distribuci tepla. Kogenerační jednotky umožňují výrobu elektřiny i v létě. Za rok 2016 moder­ni­zo­vaný zdroj vyrobil 9100 MWh elektřiny a 158 000 GJ tepla; provoz prokázal zlepšené regulační schopnosti teplárny a možnost paralelního provozu všech ener­ge­tických zdrojů.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Ekologizace teplárny Mělník I

Energotrans a.s.

Bezmála čtvrt milionu domácností v Praze, Neratovicích a Mělníce hřeje teplo vyrobené v Teplárně Energotrans, a. s., která je součástí komplexu Elektrárny Mělník. Z Horních Počapel do metropole putuje teplo 34 km dlouhým horkovodem. V rámci eko­lo­gického programu byly na všech šesti kotlích teplárny sníženy emisí oxidů dusíku. Primární opatření snižují vznik oxidů dusíku přímo ve spalovací komoře kotle. Sekundární opatření eliminují již vzniklé emise, aby jejich obsah ve vypouštěných spalinách byl velmi nízký. Současně s úpravami kotlů proběhly v rámci odstávek také zásadní rekon­struk­ce elektro­filtrů tuhých částic. Zmoder­ni­zo­vané filtry tak splňují přísná emisní kritéria pro zdroje provozované po roce 2020.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Kotel K14 - snížení emisí s využitím fluidní technologie

TAMEH Czech s.r.o.

Nový fluidní ko­tel K14 nahradil 4 nej­starší uhelné kotle ve společném ener­ge­tickém podniku skupiny ArcelorMittal a Tauron. Ko­tel je vybaven vlastním odsířením, zařízením na snížení emisí NOx a tkaninovým filtrem. Má vysoko­u garantovanou účinnost, která přesahuje 92 % při dosažení velmi nízkých emisí: emise oxidů síry snížil o 1000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně. Ko­tel vyrábí z černého uhlí páru, která slouží k výrobě elektřiny, tepla, stlačeného a dmýchaného vzduchu pro provozy ostravské huti. Ko­tel je 54 m vysoký a je zavěšen na ocelové kon­struk­ci o hmotnosti přes 1200 tun. Tlakové části kotle jsou rovněž ocelové a váží dalších 1000 tun.

Fotografie projektu
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Modernizace provozu Brno-sever

Teplárny Brno, a.s.

Starý parní ko­tel K15 (75 MWt) od 1983 vyrobil přes 16 milionů GJ tepla. Polovinu z 82 000 provozních ho­din spaloval těžký topný olej s obsahem síry, takže byl natolik opotřebovaný, že by se opravy nevyplatily. V místě demontovaného kotle byla postavena nová ko­telna pro dva horkovodní kotle (13,92 MWt) doplněná o dva ocelové komíny (25,1 m). Špičkové horkovodní kotle na Brno - Severu mají účinnost 96 % a splňují současné zpřísněné emisní limity. Teplo z nich bude sloužit přímo k natápění horkovodů lokalit Brno Líšeň a Brno Lesná. Provoz Brno-sever slouží jako špičkový zdroj a zajišťuje záložní výkon pro spalovnu komunálního odpadu SAKO Brno a provoz Červený mlýn.

Fotografie projektu
Počin roku

První využití elektrokotle v průmyslové energetice ČR

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Unikátní projekt přeměny přebytečné elektrické energie na teplo (Power to Heat) pomocí elektro­kotle napojeného na teplárnu. Instalovaný výkon elektro­dového elektro­kotle je 15 MWt. Elektroko­tel instalovaný v mlado­bo­le­slav­ské teplárně je díky schopnosti velmi rychlého startu schopen poskytovat provozova­teli přenosové soustavy ČEPS, a.s. podpůrnou službu, která je real­izo­vána snížením výkonu bloku nebo připojením odpo­vídajícího zatížení k elektr­iza­ční soustavě do 15 minut od vyslání požadavku. Elektrokotle prů­my­slové velikosti tak plní díky schopnosti rychlého najetí a změny výkonu kromě role doplňkového či záložního zdroje tepla také cennou funkci poskytova­tele podpůrných služeb. Ko­tel napomáhá ke snižování rizika black-outu a přebytečnou energii využívá k dálkovému vytápění automobilky a města.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e