Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2011

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Energetické využití koksárenského plynu v Ostravě

Dalkia Česká republika, Region Severní Morava

Spalování druhotného zdroje energie - veškerého koksárenského plynu z OKK Koksovny - je z hlediska obchodního, technického i eko­lo­gického úspěšným projektem. Od března 2011 Dalkia Česká republika odebírá veškerý koksárenský plyn z pro­duk­ce Koksovny Svoboda, který následně díky jinému způsobu provozu kotlů spaluje v Teplárně Přívoz a vyrábí z něj páru. Tou prostřednictvím soustavy zásobování teplem vytápí řadu lokalit v Ostravě. „Mimo topnou sezónu je teplo v páře, vyrobené v Teplárně Přívoz, vyvedeno přes protitlakou turbínu a parní síť do Elektrárny Třebovice, kde transformujeme páru na horkou vodu pro lokality Poruba a Jižní Město,“ dodává vedoucí Závodu Ostrava Střed Ivo Sobol.
Tento projekt zvýšil množství spalovaného koksárenského plynu v Teplárně Přívoz o 70 % a umožňuje společnosti Dalkia Česká republika snížit množství spalovaného černého uhlí o 800 vagónů ročně, což představuje 27 plně naložených vlakových souprav o 30 vozech. To vede k významné redukci emisí skleníkových plynů - CO2, dalších plynných emisí i tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a rovněž snižuje manipulaci s uhlím na skládce, což dále snižuje prašnost v okolí zdroje. To je i dobrá zpráva pro obyva­tele Ostravy. Jak z pohledu eko­nomického, kdy dochází k využití druhotného zdroje energie v místě a tedy i stabil­iza­ci ceny tepla, tak z pohledu eko­lo­gického, kdy se snižuje emisní zátěž v lokalitě, která je velmi citlivá na každé zvýšení vypouštěných emisí, obzvláště prachu v době výskytu smogových situací.
OKK Koksovny, a.s. jsou nej­větším evropským výrobcem slévárenského koksu. Různých druhů koksu se zde ročně vyrobí kolem 1 miliónu tun. Surový koksárenský plyn má poměrně vysoko­u výhřevnost díky obsahu vodíku, metanu, oxidu uhelnatého a ­uh­lo­vodíků a jeho spalné teplo se pohybuje na úrovni kolem 20 MJ/m3, tedy zhruba poloviny výhřevnosti zemního plynu. Jeho složení je závislé na době koksování a složení uhlí.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Rekonstrukce kotelny a využití biomasy v Horní Plané

TENZA, a.s. Brno a město Horní Planá

Výstavba nové ko­telny na biomasu vytápějící téměř polovinu města Horní Planá je přístavbou stávající, zastaralé ko­telny na uhlí, která již byla po třiceti letech provozu na pokraji životnosti. Nedostatku paliva pro nový bioko­tel na spalování dřevní hmoty, což je například štěpka nebo piliny, se v Horní Plané nebojí. Bohaté lesnaté okolí města zaručuje dostatek zdrojů pro spalování dřevního odpadu, proto využití biomasy jako paliva pro vytápění města bylo od počátku jasnou volbou. Vedle obecních lesů budou dodava­telem také Vojenské lesy.
Je to projekt za 38 milionů korun, z čehož 19 milionů jsme museli zaplatit z městského rozpočtu. Zbytek je dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí. Bez těchto podpor bychom se jinak do rekon­struk­ce ko­telny vůbec pustit nemohli. I tak nás to ale finančně hodně vyčerpá. Pro někoho může být těžko představi­telné, že nová bioko­telna vyjde na tolik peněz. Je ale nutné si uvědomit, že pro život ve městě je velmi důležitá. Po třiceti­letém provozu byla stará uhelná ko­telna na hranici životnosti, takže celko­vá rekon­struk­ce už byla nevyhnu­telná," řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka. Přestavba ko­telny byla v posledních letech nej­náklad­nějším projektem Horní Plané. Nová biomasová ko­telna má tři části: sklad paliva, prostor dopravy paliva a vlastní ko­telnu. Pro spalování dřevního odpadu byl vybrán ko­tel KOHLBACH K - 8 o výkonu 2 MW. Splňuje nej­přís­nější emisní limity ve smyslu platných zákonů, což bylo v rámci zkušebního provozu prokázáno autor­izo­vaným měřením. Celý proces výroby tepla je kontro­lo­ván a řízen systémem měření a regulace.
Bioko­telna za rok spálí při dodávce přes 15 000 GJ tepla kolem 1 770 tun biomasy. Teplem zásobuje nej­en 400 domácností v Horní Plané, ale i základní školu, dětský domov, nákupní středisko, pekárnu, služebna Policie ČR, firmu Hrubeš - Dům služeb, městský úřad, sportovní halu, pečova­telský dům, ředi­telství vojenských lesů, poštu, kulturní a informační centrum, zdravotní středisko a hasičskou zbrojnici, tedy téměř kompletní občanskou vybavenost obce.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Přestavba parních rozvodů na horkovodní v Brně

Teplárny Brno, a.s.

V roce 2010 zahájila společnost Teplárny Brno, a.s., první etapu přestavby parních rozvodů tepla v historickém jádru města Brna a v lokalitě Tábor s cílem nahrazení zastaralých rozvodů moder­nějšími horkovody což přinese výrazné snížení tepelných ztrát. Tento projekt je jedním z nej­rozsáhlejších v novo­dobé historii Teplárny Brno, a.s. V letech 2010 a 2011 bylo vybudováno v historickém centru města kolem Moravského náměstí přes 4 kilometry nových horkovodních rozvodů, na které bylo napojeno 79 výměníkových stanic. Jen v roce 2010 do výměny parovodních rozvodů za horkovodní investovaly Teplárny Brno, a.s. téměř 80 milionů korun. Dalších 28 milionů investovali do rekon­struk­cí výměníkových stanic odběra­telé tepla, tedy například bytová družstva či maji­telé domů. Do přestavby se mohly Teplárny Brno, a.s. pustit teprve po vybudování dostatečného množství podzemních kolektorů v centru města, aby náklady na výměnu potrubí dosáhly rozumné výše. Real­iza­ce všech etap přestavby parních rozvodů na horkovodní v Brně je naplánována až do roku 2019. Celko­vá délka nových rozvodů by měla dosáhnout 18 km. Na tyto rozvody bude napojeno přes 250 výměníkových stanic. Celko­vé náklady na výměnu parovodů přesáhnou půl miliardy korun.

Fotografie projektu

Náporová turbína v Teplárně Karviná

Dalkia Česká republika, Region Východní Morava

Náporová turbína je unikátním projektem. Společnost Dalkia Česká republika se proto zaměřila na spolu­práci na vývoji této turbíny, jedinečné svého druhu na světě. „Naším cílem bylo nahradit regulační ventil, který sloužil pro redukci tlaku páry parní turbínou. Za tímto účelem však nebyla použitá klasická turbína s lopatkami, ale naprosto nový typ turbíny, kde lopatky byly nahrazeny dráty. Tato nová a jednoduchá techno­­lo­gie vykazuje velmi dobré technické vlastnostmi a velmi vysoko­u účinnost. Bez problémů zvládá velké a rychlé změny teploty a tlaku vstupní páry a zároveň je schopna pracovat i na mokré páře. Mezi její přínosy patří i rychlá reakce na požadavky změny výkonu. V našem případě turbína pracuje na tlakovém spádu 0,45 MPa při účinnosti celého díla okolo 73 %, přitom samotná turbína má průměrnou účinnost 80 %. Máme však odzkoušeno, že při vyšších tlakových spádech je náporová turbína schopna dosáhnout účinnosti i přes 90,“ shrnul výhody projektu nové náporové turbíny Zygmunt Recman, technik real­iza­ce projektů.
Nová techno­­lo­gie umožňuje dosažení návratnosti investice do tří let. Přináší roční úsporu ve výši téměř 600 000 Kč a investičně je podstatně lev­nější než klasická radiální turbína s lopatkami. Nový typ turbíny má velký potenciál do budoucna, jelikož umí pracovat s nízko-potenciálním teplem, které lze využít k výrobě elektrické energie. Pro společnost Dalkia Česká republika to znamená možnost zefektivnění výroby, a to zejména v případech, kdy množství a tlak páry používané pro ohřev jsou nějakým způsobem korigovány přes regulační ventil. Z regulovaného množství páry je tak možné tímto novým způsobem vyrábět elektřinu a teplo ko­ge­ne­račně při využití tlakové energie, což je výhodné eko­nomicky a zároveň i šetrné k životnímu prostředí. První náporová turbína s kolem o průměru 90 cm je v provozu 8000 ho­din za rok při průměrném výkonu 90 kWe (léto 73 kWe, zima 105 kWe).

Fotografie projektu

COGEN II rozšíření KVET v České Lípě

MVV Energie CZ a.s., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Projekt COGEN II navazuje na zkušenosti projektu COGEN a stejně jako jeho předchůdce rozšířil ko­ge­ne­rační výrobu elektřiny a tepla na bázi plynových motorů v rámci skupiny MVV Energie CZ a.s. COGEN II znamenal rozšíření ko­ge­ne­rační výroby již do desátého města skupiny, do České Lípy. Ve d­vou původních výtopnách je umístěno 5 nových zdrojů - plynových ko­ge­ne­račních motorů o celko­vém výkonu 18,65 MW. Z toho 9,028 MW (4 x 2,014 MW + 1 x 0,972MW ) připadá na výrobu elektřiny a 9,622 MW výkonu zajišťuje výrobu tepla. Celko­vá investice projektu byla 200 milionů Kč.
Projekt COGEN II začal demolicí bývalé uhelné ko­telny Dukla v části Stará Lípa. Na jejím místě je nyní umístěna nová hala s třemi ko­ge­ne­račními motory. Další dva motory jsou umístěné v bývalé výtopně Holý Vrch. Areál ve Staré Lípě ještě doplnila jedna velká akumulační nádrž, která umožňuje zásobování zákazníků v celém městě. V rámci projektu byl totiž vybudován 1,6 km dlouhý horkovodní propojení mezi výtopnami Stará Lípa a Holý Vrch. V České Lípě tak byla vybudována jedna z nej­moder­nějších soustav zásobováním teplem u nás. Plánovaná doba výstavby byla 1,5 roku a projekt byl v České Lípě kompletně dokončen po plánovaných zkouškách veškerých zařízení, úpravách terénu a míst výstavby v červenci 2011. V rámci projektu se také přesídlila společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. do nových prostor přímo v novém areálu Stará Lípa.
„Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nej­efektiv­nějším využíváním paliv. Při výrobě je palivo využito až na 90 % a významně se tak snižují emise znečišťujících látek, především CO2. Tyto ko­ge­ne­rační zdroje jsou tak pro zdraví obyva­tel daleko výhod­nější ve srovnání s lokálními řešeními, která vyrábějí jen teplo,“ uvedl Ing. Libor Stuchlík, jedna­tel společností skupiny MVV Energie CZ a.s., které projekt real­izo­vali, a dále dodal: „Náročné bylo také propojení obou soustav, protože každá z nich pracuje s vodou o jiných parametrech.“

Fotografie projektu

Pilotní projekt dopravy biomasy po železnici v Plzni

Plzeňská teplárenská, a.s.

Plzeňská tep­lá­renská pravidelně přichází s novými průkopnickými řešeními v oblasti využití biomasy pro výrobu energie. Kromě plynulého navyšování spáleného množství biomasy od roku 2003 se snaží přistoupit eko­lo­gicky i k vlastní dopravě, aby tak byl k životnímu prostředí maximálně ohleduplný celý cyklus od výroby štěpky až po její přeměnu na energii. Někdy bývá totiž namítáno, že emise z kamionové dopravy, která se na dopravě štěpky z lesů do teplárny především podílí, se mohou blížit samotným emisím, které se díky biomase ušetří. Jako eko­lo­gicky výhod­nější je obecně doporučována doprava železniční. A právě dopravu a skladování takového množství paliva je třeba vyřešit.
Od prvních úvah v roce 2007 a po jednáních s ČD Logistics a rakouskou společností Innofreight Speditions podepsala Plzeňská tep­lá­renská na podzim 2010 smlouvu o dopravě dřevní štěpky po železnici. Rakouský partner poskytl speciální kontejnery a pronajal teplárně i švédský vidlicový vozík Kalmar s otočným zařízením, které je schopné s 25 tun vážícím kontejnerem nej­en manipulovat, ale také ho vysypat na určeném místě. Na používané železniční vozy se vejdou 3 kontejnery. Pro dopravu biomasy do teplárny se používají dvě soupravy po čtyřech a jedna souprava po pěti železničních vozech.
V pátek 18. března 2011 dorazily první čtyři vagóny, každý se třemi kontejnery o objemu 46 m3, na vlečku plzeňské teplárny. Průměrná váha štěpky v každém kontejneru byla 16 tun. První dodávka 192,4 tuny dřevní štěpky nahradila cestu osmi kamionů s návěsem. První zkouška s dopra­vou po železnici tedy dopadla v Plzeňské tep­lá­renské na výbornou. Do konce roku 2011 pak bylo vyloženo celkem 23 423 tun biomasy. Zhruba desetina biomasy pro teplárnu byla dopravena po železnici a nahradila 940 nákladních aut. Na rok 2012 je plánováno zdvojnásobení dodávek biomasy až na 50 000 tun, tedy úspora přejezdu 2000 nákladních vozů.

Fotografie projektu

První kogenerační motory v Tišnově

TEPLO T s.r.o. Tišnov

V rámci projektu „Úspory tepla v Centrálním zásobování teplem v Tišnově“ byla provedena rekon­struk­ce ko­telny K 07 a volné prostory ko­telny byly využity k instalaci d­vou motorových plynových ko­ge­ne­račních jednotek TEDOM CENTO T 180 na sídliště Pod Klucaninou. Jedná se o první ener­ge­tický projekt real­izo­vaný společností TEPLO T s.r.o. za podpory evropských dotací v Tišnově. Vyrobená tepelná energie v závislosti na délce denního provozu pokrývá celo­roční spo­třebu tepla odběra­telů pro přípravu teplé vody a v otopné sezóně v takzvaném přechodném období i část spo­třeby tepelné energie na vytápění. Vyrobená elektrická energie z části pokrývá spo­třebu elektrické energie stávající plynové ko­telny a výrobny elektrické energie a tepla, včetně cirkulačních čerpadel rozvodu soustav zásobování teplem a zbývající část je dodávána do rozvodů elektrifikační sítě.
Celko­vý elektrický výkon obou jednotek je 350 kW a maximální tepelný výkon je 498 kW. Předpokládá se roční výroba elektrické energie ve výši 1000 MWh a roční výroba 4 000 GJ Tepla při spo­třebě 280 000 m3 zemního plynu. Kogenerační ko­telna teplem zásobuje 520 domácností. Celko­vé roční úspory tepla vyvolané rekon­struk­cí ko­telny byly vypočteny na 8 660 GJ při roční úspoře 862 tun emisí CO2. Rekon­struk­ce ko­telny a instalace ko­ge­ne­račních jednotek probíhala od září do prosince 2010 a navázal na ní zkušební provoz ukončený v březnu 2011. Do plného provozu byla ko­telna uvedena 14. dubna 2011. Na celko­vých investičních nákladech 10 850 000 Kč (bez DPH) se podílela evropská dotace 4 700 000 Kč, tedy necelými 45 %. Zbývající část investičních nákladů pokryla společnost vlastním kapitálem.
Vyhodnocení provozu kombinované výroby elektřiny a tepla v prvním roce je ovlivněno spuštěním plného provozu od 14. dubna 2011. Vyladěním provozu hlavně v přechodném a topném období se podařilo z velké části eliminovat absenci provozu v prvním kvartálu roku. S množstvím výroby tepla 3 700 GJ, elektrické energie 800 MWh a s celko­­vou spo­třebou 230 000 m3 zemního plynu byla dosažena roční úspora primární energie 21,5 % (projekt počítal s úsporou 21,1 %) s celko­­vou úsporou 737 tun emisí CO2 a je tedy možno říci, že nasazení kombinované výroby elektřiny a tepla prokázalo plánovaný přínos do soustavy zásobování teplem v Tišnově a společnost TEPLO T s.r.o. připravuje další obdobné projekty v této oblasti. Po nasazení kombinované výroby elektřiny a tepla obyva­telé nezaznamenali žádný negativní dopad na kulturu bydlení v lokalitě, což je pro společnost TEPLO T s.r.o. pozitivní pro řešení dalších projektů.

Fotografie projektu

Záchrana soustavy zásobování teplem v Zubří

Zásobování teplem s.r.o., Blansko

Na začátku září 2010 se ocitlo bez tepla a teplé vody přes tisíc obyva­tel města Zubří, přestože poctivě platili za teplo, včetně velké mateřské školy. Tamní výtopna neplatila za odběr plynu, dlouhodobě neplnila své závazky ani splátkové kalendáře a plynaři proto zavřeli kohoutky. Už od května se objevovaly signály, že situace není dobrá. Firma moder­ni­zo­vala ko­telnu, leasingy ani úvěry však nezvládala platit a jen dluh plynárnám se vyšplhal na milion korun. V místní mateřské školce, kam do­chá­ze­lo 140 dětí, dokonce ohřívali vodu v hrncích, jen obtížně dodržovali základní hygienu a očekávali její zavření. Dodávka zemního plynu byla do Zubří sice obnovena po deseti dnech, ale už v prosinci 2010 na vlastní podnět výtopny Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení s firmou Teplo Zubří. Podle jedna­tele firmy měl podnik závazky téměř 6,5 milionu korun, tedy více, než je jeho majetek, a měl více věři­telů.
Aby se situace se zastavením dodávek tepla již neopakovala a nehrozil rozpad celé tepelné soustavy na lokální blokové ko­telny, hledala zuberská radnice vhodného partnera, který by soustavu zásobování teplem ve městě převzal a dokázal i snížit cenu tepla. Obrátila se proto na společnosti Zásobování teplem (ZT) Blansko, která byla již v říjnu přizvána, aby pomohla výtopně vyřešit problémy. Pro stabil­iza­ci dodávek tepla se nej­dříve muselo ZT Blansko finančně vyrovnat se všemi věři­teli a poté rozklíčovat náklady na výrobu tepla a najít rezervy, které by vedly ke snížení jeho ceny. Zatímco v Blansku byla cena tepla 527 Kč/GJ v Zubří byla 680 Kč/GJ. Během roku 2011 se podařilo cenu tepla v Zubří postupně snížit až na 599 Kč/GJ.
ZT Blansko chce provozovat soustavu v Zubří dlouhodobě, proto plánuje dokončit její modern­iza­ci. Zejména výměnu dožívajících horkovodů bezkanálovým vedením a počítá i s instalací ko­ge­ne­račních plynových jednotek. Ve spolu­práci s městem mapuje možnosti připojení dalších odběra­telů, což by mělo přinést další stabil­iza­ci ceny tepla. Výkon zuberské výtopny je 2,8 MWt a ročně dodává necelých 20 TJ tepla do 500 bytů a 6 objektů občanské vybavenosti.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e