Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2007

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Využití spalin kotlů pro sušení dřevní štěpky

Plzeňská teplárenská a.s.

Účelem real­izo­vaného zařízení je snížení obsahu vody v  nadrcené lesní štěpce z 50 na 10 % pro zvýšení její výhřevnosti. Teplo ze spalin kotlů dodané pro sušící proces je teplem odpadním. Celý komplex strojně-techno­lo­gického zařízení byl navržen tak, aby byly minimal­izo­vány činnosti obsluhy. Z důvodu snížení celko­vé ener­ge­tické náročnosti sušícího procesu je po sušení odváděný vzduch přiveden na rekuperátor, kde odevzdává s­vou tepelnou kapacitu s téměř 70 % účinností. Tím se opět snížila celko­vá ener­ge­tická náročnost sušícího procesu a získané teplo se může dále eko­nomicky zhodnotit.
Plzeňská tep­lá­renská a.s. je příkladem „pohotových infrastruk­tur systémů dálkového vytápění a chlazení“, který vedle zvyšování účinnosti zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla pro dodávku tepla a chladu rozšiřuje využití obnovi­telných zdrojů energie (čisté biomasy i dřevní štěpky na spolu­spalování) a využívá moderních techno­­lo­gií pro zajištění úspor energií.

Fotografie projektuFotografie projektu
Oceněný projekt

Změna palivové základny a zvýšení výkonu výroby elektrické energie

Teplárna Tábor a.s.

Teplárna Tábor a.s. požádala ministerstvo životního prostředí o povolení změny palivové základny z generátorového dehtu na hnědé uhlí. Jednalo se o vynucenou investici na základě oznámení o ukončení dodávky stávajícího paliva. Při řešení vzniklé situace byl uskutečněn záměr změny paliva a současně zvýšení výkonu, účinnosti a využití zdroje. Byl vybudován fluidní ko­tel na hnědé uhlí o tepelném výkonu 63 MW a generátoru o elektrickém výkonu 11 MW. Roční spo­třeba uhlí se bude pohybovat okolo 147 tisíc tun. Teplárna Tábor si zároveň ponechává starší zdroje o tepelném výkonu 132 MW, na spalování těžkého topného oleje a plyno­vou ko­telnu. Starší zařízení budou sloužit jako špičkové a záložní zdroje.
Projekt představuje vývoj soustavy zásobování teplem ke spolehlivému základu v palivové i zdrojové skladbě k  zajišťování ener­ge­tických potřeb svých zákazníků.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Chlad ze slunce

TRONIC CONTROL s.r.o.

Převážná většina u nás instalovaných chladicích strojů používá jako primární energii elektřinu. Alternati­vou je však absorpční chlazení, kde primárním zdrojem je teplo. V  tomto projektu teplo ze slunce vedle tepla ze soustavy dálkového zásobování teplem. Varianta absorpčního chlazení, kde část primární energie poskytuje sluneční záření a část Pražská tep­lá­renská, byla zreal­izo­vána na objektu ho­telu DUO Praha. Zdrojem chladu pro klimat­iza­ci ho­telových pokojů je absorpční chladící jednotka Carrier o maximálním příkonu cca 800 kW. Jako zdroj energie slouží pole solárních vakuových kolektorů na střeše ho­telu. V  případě nedostatku solární energie se využívá teplo Pražské tep­lá­renské respektive teplo z plynové ko­telny, která slouží jako náhradní zdroj v době odstávky. Kolektorové pole pracuje ve d­vou režimech. V  letním provozu dosahuje maximální teploty cirkulačního média, v zimě, kdy není potřeba objekt chladit, teplo z kolektorového pole slouží pro předehřev teplé vody. Kolektory jsou vakuové s přímým ohřevem cirkulační glykolové směsi. Energie v podobě horké vody je svedena do prostoru výměníkové stanice, kde je také umístěna absorpční chladící jednotka. Solární energie je akumulována v osmi nádržích o celko­vém objemu 15,2 m3. Vakuové trubice jsou umístěny na společné kon­struk­ci a jsou vybaveny zrcadlovými reflektory, které zvyšují výkon.
Energetická bilance solárního ohřevu byla vypracována pro požadovanou výstupní teplotu cca 90°C. Při výpočtu roční bilance bylo uvažováno s následujícími parametry:
- květen až září provoz primárně pro chlazení -  ohřev na 80°C až 90°C
- říjen až duben provoz převážně pro ohřev bazénové vody a předehřev TUV -  ohřev až 40°C.
Celko­vý roční zisk z kolektorového pole: 270 177  kWh (972,6 GJ) z toho pro období chlazení 591,9 GJ (61 % z ročního zisku. Měrný ener­ge­tický zisk: 533 kWh/m2 Při ozáření 1000 W/m2 tomu odpo­vídá špičkový výkon kolektorů okolo 200 kW. Tato hodnota již byla v letošní první sezóně ověřena. Maximální potřebný tepelný výkon k chlazení 352 ho­telových pokojů je okolo 300 kW.
Projekt je příkladem účinné spolu­práce systémů dálkového zásobování teplem s moderními techno­­lo­giemi obnovi­telných zdrojů energie, příkladem součinnosti těchto techno­­lo­gií pro zajišťování tepelné pohody v zimě i v létě.

Fotografie projektu

Úprava železité vody (TEHO Košice a.s.)

Euroclean s.r.o.

V sanitárních systémech, centrální přípravě a rozvodu teplé vody, musí být zajištěna vnitřní rovnováha i po zahřátí vody. Při velkém obsahu vápníku se spolu­ s rozpuštěným oxidem uhličitým chemickou reakcí vytváří vodní kámen. Je-li naopak ve vodě málo vápníku a hodně volného kysličníku uhličitého, je tato voda takzvaně „hladová“ a rozežírá potrubní systém i bojlery. Následkem stoupá obsah železa, voda se ohřevem zakalí a zbarví. Techno­lo­gie Euroclean je unikátní v tom, že jako jediná fyzicky odstraňuje až 99 % rozpuštěného železa a vý­znam­nou část vápníku ve vodě. Tím nepouští vodu s obsahem železa a nadbytečného vápníku dále do systému, který se tak nemá čím zanášet. Přebytečný vápník je v úpravně Euroclean zachycen elektro­dou působením kombinovaného elektro­statického a elektro­magnetického pole, které vápník přitáhne na příslušnou elektro­du. Po  vytvoření úsady vodního kamene se změní polarita proudu a zachycený vápník se ve formě uhličitanu vápenatého v šupinkách uvolní a zachytí se v pískovém filtru. Na druhé elektro­dě dochází vlivem slabé elektro­lýzy k oxidaci veškerého železa na trojmocnou filtrova­telnou formu. Z pískového filtru se zachycené železo i vápník vyplaví protiproudým praním, které probíhá obvykle v noci, kdy je minimální odběr. Základní rozdíl od běž­ných chemických techno­­lo­gií je v tom, že úpravny se do vody nic nepřidává. Naopak, bez chemie se odebírají z teplé vody takové chemické sloučeniny, jejichž nadbytek způsobuje ve vodě potíže.

Komplexní služba - ochrana proti legionelle (Nemocnice Nový Jičín)

Euroclean s.r.o.

Úprava vody pomocí chlordioxinu (ClO2) pro úpravu vody je jednou z běž­ně známých a používaných metod prevence proti legionellám, či jejich hubení. Tato chemická látka se nerozpadá jako klasická chlorová dezinfekce při 25 °C, ale v rozmezí teplot 40 až 45 °C. Což je vhodná teplota pro množení a přežívání legionell. Ty dokonce zabíjí až voda teplá nad 70 °C. Taková teplota s použitím chlordioxinu už ale není potřeba. Ten je účinný při uvedených nižších teplotách kolem 40 °C. Pro většinu nemocnic, ale i domovů důchodců a dalších sociálních ústavů je legionella hrozbou, ovšem vysoké náklady na jednorázově pořízení techno­­lo­gie a potřeba kvali­fi­ko­vané obsluhy byly zatím nej­větší brzdou rozšíření podobných zařízení. Novinkou tedy v tomto případě není samotné zařízení, ale přístup k poten­cionálním odběra­telům uvedených zařízení na úpravu vody, pro které je finančně i pracovně schůd­nější nabídka ochrany proti legionellám jako komplexní služba, kterou nabízí a zajišťuje společnost Euroclean, s.r.o.
Oba projekty řešící kvalitu dodávky teplé vody jako komplexní služby jsou významným přínosem k zajištění spokojenosti zákazníků tep­lá­renských společností. Vedle toho však šetří nezanedba­telné množství vody a hlavně energie potřebné pro její ohřátí v případě odpo­uštění zakalené vody nebo prevence proti legionelle, kdy je třeba vodu přehřívat na vyšší teplotu a následně opět bez užitku odpo­uštět.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e