Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2006

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Rekonstrukce systémů CZT včetně tepelného zdroje města Hulína

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Město Hulín

Projekt real­izo­val technickou, techno­­lo­gickou, eko­lo­gicky šetrnou a finančně úspornou optimal­iza­ci městských systémů CZT v Hulíně. Byly sloučeny 3 původní soustavy do jedné, zásobující z jednoho tepelného zdroje 3 sídlištní celky s počtem cca 700 bytů. Obnova a optimal­iza­ce soustavy centrálního zásobování teplem vyplývala z koncepce podložené technicko-eko­nomickými analýzami a nenásledovala tendenční příklady okolních měst tj. rozpad vybudovaných soustav na sa­mo­stat­né domovní ko­telny. Byla instalována nej­lepší dostupná technika, zajištěny min. 20% úspory energie v primárním palivu pro splnění kritérií na získání podpory SFŽP, byl vyjádřen souhlas všech 100% dotčených maji­telů objektů. Celospolečenský význam projektu není jen v roční úspoře zemního plynu nebo ve snížení emisí, ale v ukázce formy, jakou byl projekt zajišťující kvalitní životní prostředí real­izo­ván. Po  technické stránce je mimo instalaci nej­lepších dostupných technik svými vlastnostmi výjimečný systém řízení výroby a dodávky tepla. Řídicí systém umožňuje optimal­iza­ci startů tepelných zdrojů a výroby tepla při společné součinnosti kondenzačních kotlů, ko­ge­ne­rační jednotky provozované ve špičkovém tarifu a instalované akumulace. Dodávka tepla do systému je pak řízena dle okamžité potřeby tepla s přihlédnutím k historií dodávky, plánovanému nasazení tepelných zdrojů a stupni nabití akumulace.

Fotografie projektuFotografie projektu
Oceněný projekt

Přestavba výtopny UK IV na biomasu v Plané u Mariánských Lázní

TENZA, a.s., Město Planá

Předmětem projektu byla náhrada zastaralé techno­­lo­gie uhelné ko­telny, která přestala splňovat zejména exhalační předpisy. Z uvažovaných variant zvítězilo využití biomasy, vzhledem k tomu, že jde o šetrný způsob vytápění z hlediska životního prostředí. Město ocenilo, že oxid uhličitý, který se vypouští do ovzduší při spalování biomasy, je při jejím růstu na základě foto­syntézy opět spo­třebován, takže jde o „bezuh­líkatou“ techno­­lo­gii. Palivo může být získáno přímo v regionu a nemusí být dováženo ze vzdálených lokalit, to znamená zajištění zakázek pro místní podnika­telské subjekty a vytváření nových pracovních příležitostí. Finanční prostředky vynakládané na nákup surovin zůstávají v regionu. Cena za vytápění tímto způsobem se nebude zvyšovat skokově jako např. u plynu, ale lze předpo­kládat jen inflační nárůst. Z obnovi­telných zdrojů energie vybrány v místě nej­lépe dostupné -  kůra a dřevní štěpka a sláma, podle této specifikace paliva byly instalovány 2 kotle, každý o výkonu 1,7 MW. Pro využití ve špičkové spo­třebě byl zachován stávající plynový ko­tel o výkonu 1,5 MW s hořákem v provedení Low NOx. Projekt byl real­izo­ván s dotací od SFŽP. Jednou z podmínek pro realizátora projektu bylo zachovat stávající cenu, jaká byla při využití uhelného paliva.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

České Budějovice HORKOVOD - levý břeh

Teplárna České Budějovice, a.s.

Velmi náročný projekt řešící náhradu parních sítí, typických pro zásobování urbanistických oblastí budovaných v 60. letech. Teplárenská soustava se základním zdrojem (uhelné kotle 2 x 117 MW a plynové kotle 2 x 89 MW, 3 protitlaké turbíny o celko­vém výkonu 66,2 MW) a výtopnou (uhelný ko­tel, 68,5 MW), s vybudováním nových tras a rozšířením sítě zásobuje celkem 27 331 bytů, služby, administrativní budovy, podnika­telské subjekty a prů­my­sl. Roční dodávka tepla představuje kolem 3000 TJ (2/3 prů­my­slovým odběra­telům, 1/3 do bytové sféry). Akumulační kapacita horkovodní soustavy umožňuje efektivní výrobu elektrické energie kolem 170 MWh ročně. Celospolečenským přínosem je zajištění tepelné energie převážně ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla pro 65 % bytového fondu ve městě s téměř 100 000 obyva­teli a náročnou infrastruk­turou. No­vou horkovodní sousta­vou byla zvýšena účinnost distribuční sítě a tím zajištěna další úspora paliv a snížena pro­duk­ce emisí. Real­iza­cí projektu s jeho přínosy tep­lá­renská společnost přispívá k naplnění záměrů ener­ge­tické koncepce města.

Fotografie projektu

EPC projekt v areálu Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

ITES spol. s r.o.

Projekt je příkladem přístupu k poskytování komplexní služby se zajištěním co nej­lepších parametrů kvality, komplexnosti služeb a ener­ge­tických úspor. Smlouva EPC (Energy Performance Contracting) je uzavřena na dobu 8 let, základem je zajištění vytápění a přípravy teplé vody pro areál nemocnice dodávkou tepelné energie ze soustavy zásobování teplem města Kladna. Základním zdrojem soustavy je ECK Generating, patřící k nej­moder­nějším ener­ge­tickým zdrojům s  techno­­lo­gií kombinované výroby elektřiny a tepla. Horkovodní soustava v areálu nemocnice nahradí původní obtížně regulova­telnou parní soustavu. Stávající plynová ko­telna bude dále v podstatně redukovaném režimu dodávat páru pouze pro steril­iza­ci a přípravu pokrmů. ITES spol. s r.o. podle principů EPC svému zákazníkovi zaručuje dosažení úspor energie ve spo­třebě a výši budoucích nákladů na energii. Přínosy projektu real­izo­vaného na principu zajištění ener­ge­tických úspor jsou zvýšeny o přínosy k ochraně životního prostředí vyplývající z využití zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a soustavy zásobování teplem, které je podporováno v záměrech města. Za tento přístup a zlepšení životního prostředí v Kladně bylo město již dvakrát oceněno v soutěži Město v souladu s požadavky Evropské unie.

Fotografie projektu

Zengrova Kolín - maximální komfort v dálkovém vytápění - bytové výměníkové stanice

Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o

Projekt je příkladem zajištění nej­novějších trendů v oblasti bydlení s dodávkou tepla ze soustavy dálkového vytápění ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárna Kolín, a.s. Pro vytápění a přípravu teplé vody je využito bytových předávacích stanic umístěných v sociálním zázemí jednotlivých nájemných bytů. Řešení nabízí hospodárný způsob dodávky energie ze soustavy dálkového vytápění, která je měřena a fakturována přímo uživa­teli bytu, čímž odpadají možné problémy s rozúčtováním a je na každém uživa­teli, kolik energie odebere. Spotřeba i parametry jsou dálkově moni­to­ro­vány z dispečinku, kde jsou denně elektro­nicky ukládána data pro kontrolu a fakturaci. Jednotlivé bytové stanice jsou napojeny na teplovodní rozvod vedený ve společné šachtě s ostatními síťovými rozvody. Teplovodní soustava je napájena z domovní předávací stanice pára - voda umístěné v suterénu domu. Bytové stanice jsou nenáročné na prostor, naprosto bezhlučné, bezpečné a hospodárné při zachování maximálního komfortu.

Fotografie projektu

Připojení komplexu hradu ve Strakonicích na tepelné sítě CZT Strakonice

Teplárna Strakonice, a.s.

Velmi ojedinělý projekt připojení historického objektu hradu k soustavě zásobování teplem ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Teplárny Strakonice, a.s.. Komplex Strakonického hradu byl vytápěn elektrickými akumulačními topidly, bez regulace a s požadavky na stálou údržbu a opravy používaných elektrických topidel. Finanční nákladnost stěžovala využití vnitřních prostor hradu pro kulturní akce města, muzea, církve, základní umělecké školy a další aktivity drobných firem. Impulsem ke změně způsobu vytápění, bylo vyřešení majetkových poměrů a sjednocení názoru jednotlivých maji­telů objektu na úsporné vytápění vnitřních prostorů hradu. Záměnou topného média z elektrické energie na teplovodní systém, došlo k zefektivnění zásobování areálu hradu teplem a úsporám na nákladech za vytápění. Součástí trasy teplovodu je uložení komunikačního kabelu pro přenos dat a řízení vytápění jednotlivých odběrných míst v areálu hradu. Komunikační kabel je napojen na ­telefonní linku, která je napojena na dispečink. Objektové předávací stanice jsou vybaveny aplikačním programem, který zabezpečí plně automatický provoz celé řízené techno­­lo­gie bez nutnosti trvalé obsluhy.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e