Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2002

Oceněný projekt

Využití biomasy v kombinaci s uhlím při vytápění obce Staré

Obec Třebívlice (740 obyvatel) a společnost EKOEFEKT s.r.o. Most

Teplofikace obce Třebívlice v části Staré s výhodou kombinuje spalování směsi dřevní štěpky z rozsáhlých ovocných sadů v okolí s hnědým uhlím z nedalekých dolů. Poměr štěpky k uhlí je snižován podle její vlhkosti. Jednadvacet rodinných domů původně vytápěných indivi­duálními kotli na pevná paliva je připojeno k rozvodu tepla přes svislý výměník a čtyřcestné směšovače a měřiče tepla v jednotlivých domcích. Soustava je ekvitermně řízena z ko­telny. Ko­telna spaluje biomasu, jejíž vlhkost může dosahovat až 60 % s tím, že popel z uhlí působí jako stabilizátor spalování, což umožňuje plynulou regulaci výkonu kotlů od 50 do 100 %. Při centrálním vytápění došlo ke zlepšení eko­lo­gických podmínek v obci Staré. U tuhých látek činil pokles 96 %, u síry 89 %, u NOx 75 % a u CO 90 % ve srovnání s původním stavem. Ideální poměr směsi paliva je 30 % uhlí a 70 % štěpky, co se týče objemu, což odpo­vídá množství uvolněné energie 50/50. V  kotli však lze spalovat i samotnou štěpku. Uhlí zároveň funguje jako mazací mecha­nizmus pro podávací šneky v dopravníku paliva. Na centrální ko­telnu se napojilo 90 % rodinných domků a selských usedlostí v lokalitě. Z bývalé stodoly, později požární zbrojnice, je dnes ko­telna s krytým skladem pro uhlí i štěpku. V  ko­telně jsou 2 kotle s tepelnými výkony 300 a 80 kW. Malý ko­tel je v provozu v létě, velký ko­tel pak v zimě. Výměník voda/voda je provozován již v ko­telně a teplo je horkovodem z před­izo­lovaného potrubí rozváděno po obci. Každé odběrné místo má čtyřcestný ventil pro regulaci teploty na vytápění, ohřev vody je indivi­duální v bojlerech. Po  vy­hod­no­cení provozu v lednu 2003, respektive ztrát v letním období, bylo dohodnuto, že v létě se bude vytápět podle venkovních teplot s možnými odstávkami. Ko­telna a rozvody si vyžádaly investici 5 miliónů korun. Měsíční spo­třebě štěpky je v létě 2 až 3 nákladní Tatry. V  zimě při minimálních teplotách by měla být maximální měsíční spo­třeba do 10 Tater štěpky.

Oceněný projekt

Využití odpadního průmyslového tepla ve Světlé nad Sázavou

TEDOM ENERGO, s.r.o., Třebíč

Optimal­iza­ce zásobování teplem ve Světlé nad Sáza­vou spočívala v propojení blokové ko­telny a zdroje v prů­my­slovém objektu při současném využití odpadního tepla z výroby jako dominantního zdroje. Rekon­struk­ce zahrnovala sjednocení distribuce tepla ve d­voutrubkovém systému z před­izo­lovaného potrubí včetně instalace domovních předávacích stanic. Systém dálkového vytápění je moni­to­ro­ván a řízen centrálním dispečinkem. V  rámci projektu došlo také k připojení nových odběra­telů, kteří upustili od výstavby domovních ko­telen. Původně soustavu tvořila bloková plynová ko­telna o výkonu 4,2 MWt s centrálním ohřevem TUV, 4 domovní plynové ko­telny s výkony 50 kWt až 200 kWt a 4 blokové výměníkové stanice. Ve třech blokových výměníkových stanicích byl ohřev TUV centrální, z jedné o výkonu 9 MWt bylo teplo dodáváno již ve d­voutrubkovém provedení pro 22 domovních předávacích stanic. Dodava­telem tepla pro zmíněné výměníkové stanice byl podnik Sklo-Bohemia, a. s, který převážnou část tepla vyráběl spalováním zemního plynu v teplárně a pouze menší část získával jako odpadní teplo ze spalinových kotlů. Optimal­iza­cí došlo k odstavení velké plynové ko­telny a napojení jejího okrsku na teplovod ze Sklo-Bohemia, a. s. Díky rozšíření sklářských pecí se podařilo i navýšit odběr odpadního tepla se spalinových kotlů. Bylo položeno 6750 metrů před­izo­lovaného potrubí a v souběhu s ním byl položen sdělovací a silový kabel. Nově bylo osazeno 17 domovních předávacích stanic a 31 jich bylo upraveno z tlakově závislých na tlakově nezávislé. Odstavená bloková ko­telna Na Bradle byla přestavěna na velín s moni­to­ro­váním celého systému centrálního zásobování teplem ve Světlé nad Sáza­vou. Byla zde také instalována ko­ge­ne­rační jednotka o výkonu 22 kWe pro vlastní zásobování předávacích stanic elektrickou energií pomocí uloženého silového kabelu. I přes rozšíření odběrů tepla o bytové domy a budovu radnice došlo ke snížení dodávky tepla o desetinu, což jednoznačně hovoří ve prospěch snížení ztrát tepla v rozvodech potrubí a optimal­iza­ci zásobování teplem ve městě. Přínosem projektu je snížení imisní zátěže dané lokality a vymístění hlavního tepelného zdroje na okraj města.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Využití geotermální energie pro pravobřežní část Děčína

Termo Děčín, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ

Projekt centrálního zdroje tepla pro pravobřežní část města Děčína představuje nej­větší projekt využití geotermální vody v ČR. Možnost využití lokálního potenciálu geotermální vody čekala na silného investora od začátku 90. let. Řešila výrobu elektřiny pro pohon tepelných čerpadel, oběhových čerpadel a distribuční sítě, dodávku tepla a pitné vody. Se vstupem společnosti MVV Energie CZ se projekt, jehož náklady, včetně přípravných prací, geotermálního vrtu, stavby zdroje, distribuční soustavy a přivaděče pitné vody, přesáhly 531 milionů Kč, mohl real­izo­vat. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2000 a dokončena v září roku 2002. Energie v Děčíně je „ukrytá“ v obrovském podzemním jezeře, z něhož voda o teplotě 30 °C vytéká přirozeným přetlakem 20 metrů vodního sloupce na povrch z hloubky 550 metrů. Využi­telná vydatnost vrtu dosahuje 54 litrů za sekundu. Geotermální voda je pomocí tepelných čerpadel využívána k výrobě tepelné energie. Po  vychlazení na 10 °C splňuje po jednoduché úpravě požadavky na kvalitní pitnou vodu a je dodávána do městského vodojemu v objemu kolem 1 milionů m3 ročně. Centrální zdroj Termo Děčín, a. s., je osazen dvojicí tepelných čerpadel (2 x 3,28 MWt), dvojicí ko­ge­ne­račních plynových motorů (0,8 MWe/1,01 MWt - 1,94 MWe / 2,09 MWt) a dvěma plynovými kotli (2 x 16,5 MWt). Tepelná čerpadla a plynové motory jsou provozovány celo­ročně, plynové kotle slouží pro vykrytí zimních odběrových špiček a jako záložní zdroj. Výrobní zařízení jsou zastoupena vždy po d­vou, aby bylo dosaženo potřebné pružnosti při jejich využívání. Průtok vody z vrtu lze měnit jen obtížně, proto je zdroj doplněn akumulační nádrží o objemu 800 m3, která vyrovná denní kolísání odběrů sítě. Omezená pružnost využití geotermální vody z vrtu vylučuje také přerušovaný provoz tepelných čerpadel a motorů, jak je jinak u ko­ge­ne­račních tep­lá­ren běž­né. Teplovodní síť 110/65 °C o délce 10 km je z před­izo­lovaného potrubí a má přes 120 nových domovních předávacích stanic Celko­vá roční dodávka tepla ze zdroje je 280 TJ . Z toho třetina je pokryta geotermálním teplem. Celko­vá účinnost zdroje, vyjádřená jako podíl tepla dodaného do distribuce a výhřevnosti spo­třebovaného zemního plynu v ročním souhrnu, se pohybuje mezi 120 až 130 %. Úspora CO2 ve srovnání s výrobou tepla pouze ze zemního plynu je 10 000 tun za rok.

Fotografie projektu

Chlazení - třetí produkt v zásobování energií

Dalkia Morava, a.s.

Dalkia Morava, a.s. nabídla zákazníkovi rozšířené spektrum ener­ge­tických služeb pro zajištění tepelné pohody prostředí obchodního centra v zimě i v létě. Kombinace systému dálkového vytápění s moderní techno­­lo­gií absorpčního chlazení nahradila klasický záměr použití kompresorů a přispěla ke snížení užití chladicích médií poškozujících ozóno­vou vrstvu Země, zlepšení ener­ge­tické účinnosti přímým užitím tepla místo elektřiny a snížení hlučnosti. Zákazník ocenil také deklarovanou 30letou životnost zařízení, jednoduchou údržbu, menší rozměry, zrovnoměrnění tepelných potřeb, zlepšení účinnosti ko­ge­ne­račních jednotek, nízké provozní náklady (energie, údržba) a pokles cen absorpčních zařízení.

Uplatnění systémů CZT v nových průmyslových zónách a podnikatelských objektech

Elektrárny Opatovice, a.s.

V rámci rekon­struk­ce a dostavby byl prů­my­slový areál firmy FOXCONN CZ, s.r.o. (areál bývalé Tesly) odpo­jen od původní ko­telny a připojen na systém dálkového zásobování teplem ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárny Opatovice, a.s. Investice na výstavbu horkovodních přípojek v této lokalitě byly výrazně sníženy instalováním směšovacího uzlu, čímž bylo umožněno snížení maximální provozní teploty ze 175 °C na 140 °C. Řešení projektu zvýšilo obecné využití zdroje o 49 TJ /rok s předpo­kladem dalšího navýšení dodávky tepla pro techno­lo­gické provozy. Instalace směšovacího uzlu umožní výstavbu dalších horkovodních přípojek v navazující lokalitě za snížené investiční náklady. Provoz původní ko­telny bude po připojení druhé části areálu zcela ukončen.

Eliminace zastaralých zdrojů s nízkou účinností přeměny primární energie i jejího využití

Elektrárny Opatovice, a.s.

Po připojení na horkovod ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárny Opatovice, a.s. byl ukončen odběr z prokaza­telně nehospodárného zdroje zastaralé mobilní plynové ko­telny sloužící k zásobování teplem v prů­my­slovém areálu v Hradci Králové. Parní systém s redukčními stanicemi v jednotlivých objektech byl obtížně regulova­telný, dodávku nešlo řídit podle potřeby, cena dosahovala 500 Kč/GJ. Dodava­tel zainvestoval výstavbu primární horkovodní přípojky a předávací stanice, sekundárních rozvodů a měření tepla na objektech. Odběra­tel se postaral o vnitřní úpravy a o směšovací stanici včetně kompletní vizual­iza­ce provozu tepelných rozvodů a spo­třeb tepla v jednotlivých objektech. Roční náklady na dodávku tepla byly u odběra­tele sníženy o téměř 50 %, byla snížena eko­lo­gická zátěž životního prostředí v dané lokalitě.

Fotografie projektu

Rozvoj moderních technologií - aplikace kogeneračních a trigeneračních jednotek

Plynoprojekt, a.s.

V objektech s trvale nízkou spo­třebou teplé užitkové vody, značným elektrickým příkonem a s potřebou klimat­iza­ce lze s výhodou uplat­nit absorpční chlazení namísto chlazení kompresorového. V  létě je teplo ko­ge­ne­rační jednotky konvertováno na chlad, v zimě je využíváno pro vytápění. Tzv. „trigenerační“ systém podstatným způsobem zvyšuje roční časové využití ko­ge­ne­rační jednotky a tím i její eko­nomickou efektivnost. Uvedený princip byl využit pro zabezpečení ener­ge­tických potřeb IT techno­­lo­gie TransgasNetu, a.s. a přilehlých kancelářských prostor objektu.

Fotografie projektu

Řešení účinné distribuce CZT s využitím technických možností překonání terénních obtíží

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pronájem předimenzovaného prů­my­slového parovodu s problémovým výměníkem pára/horká voda se značnými tepelnými ztrátami při zásobování plzeňské čtvrti Slovany významně zatěžoval cenu pro odběra­tele. Výstavba nového horkovodu problémy odstranila a současně umožnila připojení nových zákazníků. Z technických důvodů bylo rozhodnuto vést horkovod dnem řeky Radbuzy rýhami vyhloubenými a zasypanými podle požadavku techno­­lo­gie i Povodí Vltavy s použitím dálkově ovládaného dozéru. Před­izo­lované potrubí bylo opatřeno proti mecha­nickému poškození. Parovod a výměník budou sloužit jako záloha. Projekt současně umožnil navýšení výroby elektřiny ve zdroji kombinované výroby elektřiny a tepla.

Zvýšení obecné účinnosti využití zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla

Pražská teplárenská, a.s.

Tepelný napáječ Krč -  Modřany je pokračováním páteřní trasy zásobování teplem Mělník -  Praha. Vybudováním tepelného napáječe bylo nahrazeno 6 blokových ko­telen, ukončen provoz výtopny Modřany a omezen provoz výtopny Krč. Bylo tím dosaženo výrazného snížení emisí v hlavním městě. V  místě ko­telen byly vybudovány předávací stanice a z výtopny Krč se stal špičkový zdroj. Trasa tepelného napáječe prochází složitým terénem, městskou zástavbou v celko­vé délce téměř 10 km. Podél trasy je uložen optický kabel pro dálkový přenos dat na nový velín umístěný v předávací stanici na výtopně Krč. Tepelný napáječ je proveden z před­izo­lovaného potrubí s alarm systémem pro zajištění kontroly těsnosti potrubí v bezkanálovém uložení. Ztráty na distribuční síti byly sníženy z 10 na 8 %.

Fotografie projektu

Nahrazování méně účinných nebo prostředí zatěžujících lokálních zdrojů tepla

TENZA, a.s. (Jihlavské kotelny)

Pět ko­telen zásobujících vlastní lokální sítě v propojených sídlištích v Jihlavě vykazovalo vzhledem k techno­lo­gickému stáří vysoké ztráty tepla a častou poruchovost. Rekon­struk­ce a modern­iza­ce zahrnovala výstavbu centrálního zdroje s vysoko­u tepelnou účinností a rekon­struk­ci a propojení distribučních sítí. V  jednotlivých objektech byly vybudovány předávací stanice pro přípravu teplé užitkové vody. Účinnost zdroje je zvyšována dochlazením a kondenzací spalin. Podstatně se snížila eko­lo­gická zátěž lokality.

Fotografie projektu

Vývoj zařízení na straně odběratele - uplatnění kompaktních bytových předávacích stanic

Tepelné zásobování Brno, a.s.

Pro maximální komfort odběra­tele tepla dodávaného ze systémů dálkového vytápění byly nové byty vybaveny kompaktními bytovými stanicemi umožňujícími nezávislý provoz topného systému a ohřevu teplé užitkové vody přímo v bytě. Toto řešení má pro uživa­tele oproti instalaci plynových kotlů a etážových systémů do jednotlivých bytů výhodu nehlučného, na pravidelný servis nenáročného a bezpečného provozu. Lze použít také automatickou indivi­duální programova­telnou regulaci tepelného výkonu. Samostatné měření spo­třeby tepla v bytě a umístění stanice v instalační šachtě bez nutnosti vybudovat komínový průduch jsou zákazníky oceňovanými vlastnostmi moderního způsobu zásobování teplem.

Možnosti snížení emisí a zvýšení účinnosti využití uhelného paliva jeho úpravou

Teplárna Strakonice, a.s

Instalací třídiče hnědého uhlí bylo dosaženo odstranění podílu prachové složky (dále využité pro granulační ko­tel) a homogen­iza­ce paliva pro kvalit­nější prohořívání. Tím došlo ke snížení nedopalu o 20 %, a úletu emisí CO o 15 %. Tento zdroj kombinované výroby elektřiny a tepla s protitlakou a kondenzační turbínou při dodávce 343 TJ /rok tepla pro byty a 619 TJ /rok tepelné energie pro prů­my­slové využití sníží emise CO o 20 t/rok.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e