Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu

Tisková zpráva ze dne 17. července  2020 (Praha) : Teplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu, která vyplývá z tiskové zprávy ze dne 16. července 2020. Výkonná rada Teplárenského sdružení ČR deklaruje připravenost k jednání s Radou Energetického regulačního úřadu o konkrét­ních krocích, které povedou k záchraně ...

„Vítáme změnu postoje Rady Energetického regulačního úřadu, která nám na žádost o jednání z 21. května 2020 před měsícem odpo­věděla, že „další jednání lze považovat za účelné až po zjištění nových skutečností“. Vážíme si ujištění, že je pro Energetický regulační úřad zásadní dlouhodobá udrži­telnost...



Nové právní předpisy

 • Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.


Zpravodaj

 • Trh s EPC projekty roste díky minimální zátěži veřejných rozpočtů a eko­lo­gickým dotacím 
 • Zemřel Ing. Ladislav Černý, který se celý profesní život věnoval ener­ge­tice a tep­lá­renství
 • Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se poprvé sešla v novém složení
 • Budějovická teplárna dokončila rekon­struk­ci turbíny a horkovodní výměníko­vou stanici
 • Pro začátek je navržen d­voupro­centní limit vodíku v českých plynovo­dech
 • ČEPS konzultuje změnu Kodexu upravující podmínky pro poskytova­tele podpůrných služeb
 • NÚKIB připravil novelu zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Přehled le­gis­la­tivy za červenec 2020
 • MŽP připravilo návrh nového Katalogu odpadů
 • MF připravilo novelu oceňovací vyhlášky
 • Nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udrži­telných investic vyšlo v Úředním věstníku EU
 • Teplárenské sdružení ČR při­po­mínkovalo Deseti­letý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR
 • Vladimír Dlouhý povede Hos­po­dář­skou komoru další tři roky
 • Valná hromada TS ČR 2020
 • Sokolovská uhelná ukončí provoz tlakové plynárny
 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby s pozměňovacími návrhy
 • Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouh­líko­vou ener­ge­tiku
 • Statistika ener­ge­tického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2019
 • Rada Energetického regulačního úřadu bude mít no­vou členku
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k úpravám moni­to­ro­vání a vykazování emisí v EU ETS
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace návrhu Státní politiky životního prostředí do roku 2030



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



3T - teplo technika teplárenství  1/2020

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje



Energetika aktuálně

 • Žatecká tep­lá­renská má za poškození zájmů EU zaplatit přes 2 mil.
 • Instalovaný výkon offshore větrných elektráren by mohl do konce deseti­letí vzrůst až 8krát, zejména díky Číně
 • ČEZ prodal dva polské projekty větrných elektráren
 • OBRAZEM: Modern­iza­cí prošlo už téměř 270 pokojů ho­telu Thermal
 • Už tady nechceme bydlet, říkají nájemníci z vyhořelého domu. Dostanou náhradní byty
 • V Německu vznikne pilotní projekt pro testování výroby zeleného vodíku na prů­my­slové úrovni
 • Někteří nájemníci se po tragickém požáru již do domu v Bohumíně nechtějí vracet, město jim zajistí náhradní bydlení
 • Čistý zisk ČEZ vzrostl v pololetí o devět pro­cent na 14,7 miliard korun
 • ČEZ za první pololetí vydělal 14,7 miliardy. Čistý zisk vzrostl o 9 pro­cent
 • Bohumín chce obnovit dodávku vody ve vyhořelém domě
 • Čistý zisk ČEZ vzrostl v pololetí o devět pro­cent
 • Čistý zisk ČEZ vzrostl v prvním pololetí na 14,7 miliardy korun, pandemie firmu ovlivnila méně, než se očekávalo
 • Čistý zisk ČEZ vzrostl o devět pro­cent na 14,7 mld Kč
 • Pandemie ovlivnila hospodaření ČEZ méně, než se předpo­kládalo. Čistý zisk vzrostl v pololetí o devět pro­cent
 • ČEZ oznámí pololetní výsledky, podle analytiků si polepšil
 • Měřiče a indikátory na vytápění nainstalované od října 2020 musí být dálkově odečita­telné
 • Objem výroby dřevěných pelet stoupl v pololetí v ČR o 26 %, tři čtvrtiny míří na export
 • Soumrak uhlí přichází rychle, reakce státu pomalu
 • OKD chystá obnovení těžby, pod zem se vracejí stovky horníků
 • V OKD dnes začaly přípravné práce na obnovení těžby
 • Druhý blok Temelína začal po odstávce vyrábět elektřinu
